Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer Puno radno vreme

na Gradski zavod za javno zdravlje u Beograd (Poslato na 27-10-2021)

Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer

,,Gradski zavod za javno zdravlje”, Beograd

Na osnovu člana 31. Zakona o radu („Sl. Glasnik RS“ br. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-Odluka US,113/2017 i 95/2018-autentično tumačenje), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (,,Službeni glasnik R.S.“ broj 96/2019,58/2020-Aneks I), član 21. Statuta Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd, a u skladu sa Zaključkom 51 br.112-7920/2021 Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Ministarstva zdravlja od 27.08.2021.godine, direktor Gradskog zavoda i Odluke direktora Gradskog zavoda broj V-5-4613/1 od 25.10.2021. godine, raspisuje se: JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

I Oglašava se prijem u radni odnos na NEODREĐENO VREME sa punim radnim vremenom:

1. Jedan ( 1 ) izvršilac na radno mesto VIŠI SANITARNI TEHNIČAR/SANITARNO EKOLOŠKI INŽENjER – Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane.

Opis posla: uzima uzorke za ispitivanje i vrši njihovu analizu (hrane, predmeta opšte upotrebe, briseva, vode za piće, bazenskih, površinskih i otpadnih voda, zemljišta, vazduha, otpada, kao i merenja nivoa buke); sprovodi mere za sprečavanje širenja zaraznih bolesti; sprovodi mere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; obavlja sanitarno-higijenski pregled objekata i vrši kontrolusanitarno higijenskog stanja objekta; priprema podatke za izradu izveštaja, studija i elaborata; primenjuje dokumenta sistema menadžmenta u skladu sa nadležnostima; obavlja i druge poslove po nalogu glavnog tehničara Jedinice i načelnika Jedinice.

Uslovi: – Visoko obrazovanje medicinske struke: •na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; •na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. – stručni ispit; – licenca; – najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju višeg sanitarnog tehničara, odnosno sanitarno ekološkog inženjera, na gore navedenim poslovima; – vozač B kategorije.

Dodatni uslov:
Prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima će se sagledati kao prednost, posebno iskustvo u poslovima uzimanja uzorka za ispitivanje i vršenje njihovih analiza ( hrane, predmeta opšte upotrebe, briseva, vode za piće ); obavljanja sanitarno-higijenskih pregleda objekata i vršnja kontrole sanitarno higijenskog stanja objekta; pripremnju podatke za izradu izveštaja, studija i elaborata.
Poželjno je da kandidat priloži dokaz o stečenom radnom iskustvu na gore navedenim poslovima od strane ustanove gde je iste obavljao.

Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose fotokopije (neoverene) sledećih dokumenata:
•diplomu/uverenje o završenoj višoj medicinskoj školi;
•uverenje o položenom stručnom ispitu;
•licencu/ potvrda o podnetom zahtevu za izdavanje licence;
•dokaz o stečenom radnom iskustvu od najmanje šest meseci u navedenom zvanju višeg sanitarnog tehničara, odnosno sanitarno ekološkog inženjera, na gore navedenim poslovima;
•fotokopija vozačke dozvole;
•izvod iz matične knjige rođenih i venčanih (ako je došlo do promene prezimena);
•uverenje o državljanstvu;
•fotokopiju/očitanu ličnu kartu;
•potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom.

II

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor ukoliko su potrebne dodatne informacije koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu.

III Rok za podnošenje prijava je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja oglasa na internet portalu Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas će takođe biti objavljen i na internet portalu Ministarstva zdravlja kao i na oglasnoj tabli i internet portalu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd. Prijavu sa dokumentacijom (u zatvorenoj koverti) dostaviti poštom ili lično (Arhiva Zavoda) na adresu: Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd, Bulevar Despota Stefana 54a – Odeljenje za pravne poslove sa naznakom “Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto (navesti naziv radnog mesta kao i Centar odnosno Jedinicu u kojoj se to radno mesto nalazi)”. Obavezno navesti ime i prezime. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne sadrže gore tražene podatke neće se razmatrati. Dostavljena dokumenta se ne vraćaju. Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd www.zdravlje.org.rs u delu Oglasi i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa.

Rok važenja
04.11.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Viša škola
Obrazovanje kandidata
Medicina
Radno iskustvo u zanimanju
Više od 6 meseci
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Beograd-Stari Grad
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Neodređeno
Vozačka dozvola
B – Obavezno
Stručni ispit ili licenca
licenca i položen stručni ispit
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).Skoro postavljeni poslovi Gradski zavod za javno zdravlje


Pregledano: 250 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters