Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Медицинска сестра/техничар у амбуланти Puno radno vreme

na ДОМ ЗДРАВЉА “ДОЉЕВАЦ“ u Doljevac (Poslato na 29-10-2021)

Медицинска сестра/техничар у амбуланти

ДОМ ЗДРАВЉА “ДОЉЕВАЦ“, ДољевацНа основу члана 7. став 1. тачка 3. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединиица локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС “, бр. 96/2019 и 58/2020-Анекс), члана 21. Статута Дома здравља ‘’Дољевац’’, а у складу са Кадровским планом Министарства здравља број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године, Инструкцијом Министарства здравља број: 120-01-151/2020-02 од26.08.2021.године и Одлуком директора Дома здравља „Дољевац“ из Дољевца, расписује се:

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ЗБОГ ЗАМЕНЕ ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНОГ ЗАПОСЛЕНОГ ДО ЊЕГОВОГ ПОВРАТКА НА РАД, НАЈДУЖЕ ДО 31.12.2021.ГОДИНЕ, за следеће радно место:

Медицинска сестра/техничар у амбуланти – 1 (један) извршилац у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са са кућним лечењем и медицинском негом, хитном медицинском помоћи и санитетским превозом

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Сл. Гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - Одлука УС, 113/2017 и 95/2018-Аутентично тумачење)кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији радних задатака Дома здравља “Дољевац“ из Дољевца.

Опис послова за наведено радно место из става 1. ове Одлуке је утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и послова Дома здравља „Дољевац“.

Услови:

средња стручна спрема(IV степен стручне спреме) медицинске струке;
положен стручни испит;
иценца надлежне коморе;
најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре /техничара;
познавање информационих технологија, основа статистике и начина долажења до медицинских информација употребом интернета;
возачка дозвола ,,Б” категорије.
Кандидат уз пријаву на овај оглас, треба да достави и следећа документа:

оверену фотокопију дипломе,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
оверену фотокопију лиценце надлежне коморе,
доказ о досадашњем радном искуству (фотокопију радне књижице и уговора о раду),
фотокопију личне карте,
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству,
оригинал или оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)
кратку биографију.
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос на одређено времезбог замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад, најдуже до 31.12.2021.године. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и исте обрађује надлежна служба за кадрове у Дому здравља „Дољевац“.

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати непосредно, лично у Дому здравља „Дољевац“, или послати поштом на адресу: Дом здравља „Дољевац“ улица Др Михајла Тимотијевића број 6, 18410 Дољевац, са назнаком „Пријава за конкурс“.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

На разговор могу бити позвани само кандитати који уђу у ужи избор.ДОМ ЗДРАВЉА “ДОЉЕВАЦ“

Директорка

др Весна Златановић Митић

Спец. ургентне медицине и мастер

менаџмента у систему здравствене заштите

Рок важења
06.11.2021.
Захтевани ниво квалификација
Средња школа - IV степен (4 година)
Образовање кандидата
Медицина
Радно искуство у занимању
Више од 6 месеци
Број извршилаца
1
Место рада
Дољевац
Врста радниг односа / ангажовања
Одређено
Возачка дозвола
B - Обавезно
Стручни испит или лиценца
Стручни испит, лиценца надлежне коморе


Напомена
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Рачунарске вештине:

Internet Средњи


Pregledano: 760 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters