Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika i književnosti Puno radno vreme

na OŠ „BRANKO RADIČEVIĆ“ u Popovac (Poslato na 03-11-2021)

Nastavnik srpskog jezika i književnosti


Oglas važi od: 03.11.2021.

OŠ „BRANKO RADIČEVIĆ“
35254 Popovac
tel. 035/541-040

Nastavnik srpskog jezika i književnosti
sa 22,22% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana

USLOVI: Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava uslove propisane čl. 139, 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018, 10/2019 i 6/2020): da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Službeni glasnik RS“, br. 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-II i 13/2018); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; obavezno je obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova.

OSTALO: U skladu sa članom 155 kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete. Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože: overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih; dokaz o znanju jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi – srpski jezik (ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku); uverenje o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima (dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu); dokaz o neosuđivanosti za krivična dela iz čl. 139 stav 1 tačka 3 (uverenje policijske uprave sa izvodom iz kaznene evidencije izdatog od strane MUP-a RS); kratku biografiju. Sva dokumenta se prilažu u originalu ili kao overene fotokopije. Izbor se vrši u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim formularom, kandidati dostavljaju ustanovi. Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor i poslati na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijavni formular sa dokumentacijom slati preporučenom poštom ili dostaviti lično u sekretarijat škole, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Za konkursnu komisiju“, na adresu: OŠ „Branko Radičević“, 35254 Popovac. Telefon za kontakt: 035/541-040.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „BRANKO RADIČEVIĆ“


Pregledano: 164 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters