Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „BRATSTVO JEDINSTVO” u Vrbas (Poslato na 03-11-2021)

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove


Oglas važi od: 03.11.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„BRATSTVO JEDINSTVO”
21460 Vrbas, Palih boraca 2
e-mail: osbjvrbas@gmail.com

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon, 6//2020) i članom 46 Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova OŠ „Bratstvo jedinstvo“ Vrbas: odgovarajuće obrazovanje: 1. visoko obrazovanje drugog stepena, odnosno visoko obrazovanje stečeno na osnovnim studijama u trajanju od četiri godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine sa stručnim nazivom diplomirani ekonomista, smer finansijski menadžment i računovodstvo; 2. posedovanje psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima; 3. dokaz da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. posedovanje državljanstva Republike Srbije; 5. poznavanje srpskog jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad u školi; 6. dodatni uslovi: rad na računaru.

OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz odštampani prijavni formular sa naznačenim brojem telefona i adresom, kandidati prilažu sledeću dokumntaciju: overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o traženoj vrsti i stepenu stručne spreme; original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije; original ili overenu kopiju uverenja o neosuđivanosti pribavljenu od nadležne službe MUP-a; ukoliko kandidat nije stekao obrazovanje na srpskom jeziku, u obavezi je da dostavi dokaz o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visoke školske ustanove; potvrdu ili uverenje, sertifikat o poznavanju rada na računaru; uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima podnosi izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova konkursa je 15 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Prijave se podnose na gorenavedenu adresu. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole. Kandidati koji budu izbrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti koju vrši nadležna služba za zapošljavanje, o čemu će kandidati biti obavešteni. Lice zaduženo za davanje obaveštenja po konkursu je sekretar škole, telefon: 021/702-515, 705-337.


Pregledano: 1436 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters