Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik...; Asistent...; Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Teorijska elektrotehnika Puno radno vreme

na FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA u Novi Sad (Poslato na 03-11-2021)

Nastavnik…; Asistent…; Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Teorijska elektrotehnika

Oglas važi od: 03.11.2021.

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
21000 Novi Sad
Trg Dositeja Obradovića 6
tel. 021/4852-427

Nastavnik za užu naučnu oblast Primenjene računarske nauke i informatika
u zvanju vanrednog profesora, na određeno vreme od 5 godina ili redovnog profesora na neodređeno vreme

USLOVI: završene doktorske studije, odnosno stečen naučni stepen doktora nauka, odnosno odbranjena doktorska disertacija iz oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo ili IMT (informacioni inženjering) ili IMT (informacioni i analitički inženjering), da je kandidat prethodne stepene studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8), odnosno da ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, kao i uslovi propisani članom 74 Zakona o visokom obrazovanju, članom 143 Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 14 Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu i članovima 2 i 3 Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Nastavnik za užu naučnu oblast Građevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcija
u zvanju vanrednog profesora na određeno vreme od 5 godina ili redovnog profesora na neodređeno vreme

USLOVI: završene doktorske studije, odnosno stečen naučni stepen doktora nauka, odnosno odbranjena doktorska disertacija iz oblasti građevinsko inženjerstvo, da je kandidat prethodne stepene studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8), odnosno da ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, kao i uslovi propisani članom 74 Zakona o visokom obrazovanju, članom 143 Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 14 Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu i članovima 2 i 3 Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Nastavnik za užu naučnu oblast Telekomunikacije i obrada signala
u zvanju vanrednog profesora na određeno vreme od 5 godina ili redovnog profesora na neodređeno vreme

USLOVI: završene doktorske studije, odnosno stečen naučni stepen doktora nauka, odnosno odbranjena doktorska disertacija iz oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, da je kandidat prethodne stepene studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8), odnosno da ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, kao i uslovi propisani članom 74 Zakona o visokom obrazovanju, članom 143 Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 14 Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu i članovima 2 i 3 Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Nastavnik u zvanju docenta za užu naučnu oblast Termotehnika, termoenergetika i upravljanje energijom
na određeno vreme od 5 godina

USLOVI: završene doktorske studije, odnosno stečen naučni stepen doktora nauka, odnosno odbranjena doktorska disertacija iz oblasti mašinsko inženjerstvo, da je kandidat prethodne stepene studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8), odnosno da ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, kao i uslovi propisani članom 74 Zakona o visokom obrazovanju, članom 143 Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 14 Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu i članovima 2 i 3 Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Nastavnik u zvanju docenta iz polja umetnosti ili vanrednog profesora iz polja umetnosti za užu umetničku oblast Likovne umetnosti u arhitekturi, tehnici i dizajnu
na određeno vreme

USLOVI: završene doktorske studije, odnosno odbranjena doktorska disertacija iz oblasti likovne umetnosti ili IMT (scenska arhitektura i dizajn) ili IMT (scenski dizajn) ili završene master akademske studije iz oblasti likovne umetnosti ili IMT (scenska arhitektura i dizajn) ili IMT (scenski dizajn), da je kandidat prethodne stepene studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8), odnosno da ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, kao i uslovi propisani članom 74 Zakona o visokom obrazovanju, članom 143 Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 14 Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu i članovima 2 i 3 Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Asistent za užu naučnu oblast Termotehnika, termoenergetika i upravljanje energijom
na određeno vreme od 3 godine

USLOVI: završene master akademske studije iz oblasti mašinsko inženjerstvo i student doktorskih studija koji je svaki od prethodnih stepena studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam) ili završene magistarske studije iz oblasti mašinsko inženjerstvo po zakonima pre donošenja Zakona o visokom obrazovanju i ima prihvaćenu temu doktorske disertacije, kao i uslovi propisani članom 84 Zakona o visokom obrazovanju, članom 156 Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 164 Statuta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i članom 12 Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Asistent sa doktoratom za užu naučnu oblast Geoinformatika
na određeno vreme od 3 godine

USLOVI: završene doktorske studije, odnosno stečen naučni naziv doktora nauka, odnosno doktora umetnosti ili odbranjena doktorska disertacija, iz oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo ili geodetsko inženjerstvo kao i uslovi propisani članom 13 Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Asistent za užu naučnu oblast Telekomunikacije i obrada signala
na određeno vreme od 3 godine
3 izvršioca

USLOVI: završene master akademske studije iz oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo i student doktorskih studija koji je svaki od prethodnih stepena studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam) ili završene magistarske studije iz oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo po zakonima pre donošenja Zakona o visokom obrazovanju i ima prihvaćenu temu doktorske disertacije, kao i uslovi propisani članom 84 Zakona o visokom obrazovanju, članom 156 Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 164 Statuta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i članom 12 Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Teorijska elektrotehnika
na određeno vreme od jedne godine

USLOVI: završene studije prvog stepena, odnosno osnovne akademske studije ili završen fakultet po zakonima važećim pre donošenja Zakona o visokom obrazovanju sa prosečnom ocenom najmanje osam (8) iz oblasti elekrotehničko i računarsko inženjerstvo i upisane master akademske studije ili specijalističke akademske studije, kao i uslovi propisani članom 83 Zakona o visokom obrazovanju, članom 155 Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 163 Statuta Fakulteta tehničkih nauka, članom 11 Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

OSTALO: Priložiti: 1. prijavu za zasnivanje radnog odnosa i izbor u zvanje (navesti zvanje, precizan naziv uže oblasti i datum objavljivanja konkursa); 2. kraću biografiju sa bibliografijom (spisak radova); 3. overene fotokopije diploma i dodataka diplomama sa svih nivoima studija. Za diplome stečene u inostranstvu potrebno je priložiti dokaz o priznavanju strane visokoškolske isprave; 4. fotokopiranu ili očitanu ličnu kartu; 5. potvrdu o oceni rezultata pedagoškog rada – mišljenje studenata, ukoliko kandidat poseduje pedagoško iskustvo; 6. potvrdu iz MUP-a da kandidat nije pravosnažno osuđivan za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi; 7. fotokopije objavljenih naučnih, odnosno stručnih radova u naučnim časopisima, zbornicima ili saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima, odnosno priznatih umetničkih ostvarenja, originalnih stručnih ostvarenja (projekata, studija, patenata, originalnih metoda i sl.), objavljenih udžbenika, monografija, praktikuma ili zbirki zadataka, za užu naučnu, umetničku, odnosno stručnu oblast za koju se bira; 8. dokaze o rukovođenju ili učešću u naučnim, odnosno umetničkim projektima, ostvarenim rezultatima u razvoju naučno-nastavnog podmlatka na fakultetu, učešću u završnim radovima na specijalističkim, master i dokotorskim akademskim studijama. Za izbor u zvanje saradnika u nastavi ili saradnika u nastavi iz umetničkog polja priložiti i: potvrdu da je kandidat student master akademskih studija ili specijalističkih akademskih studija. Za izbor u zvanje asistenta ili asistenta iz umetničkog polja priložiti i: potvrdu da je kandidat student doktorskih studija; ukoliko kandidat poseduje diplomu magistra nauka, odnosno magistra umetnosti i potvrdu da ima prihvaćenu temu doktorske disertacije, odnosno doktorskog umnetničkog projekta. Za izbor u zvanje: docenta, docenta iz polja umetnosti, vanrednog profesora i redovnog profesora priložiti i: popunjen elektronski obrazac: Referat komisije o kandidatima za izbor u zvanje nastavnika UNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf. Sajtu Univerziteta u Novom Sadu: https: //www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/javnost-rada-/dokumenti/aktiuns/category/45-izbor-u-zvanje. Kandidat isti treba da pošalje ne e-mail: opstaftn@uns.ac.rs, i to u roku predviđenom za prijavu kandidata. Za svaku odrednicu koju kandidat ispunjava neophodno je priložiti dokaz u formi odluke, rešenja, potvrde i sl. Za članstvo u udruženjima, odborima, organima upravljanja i sl., neophodno je dostaviti potvrdu nadležnih institucija ili navesti link sa sajta institucije na kom se jasno vidi kandidatovo učešće u radu. Za članstvo u komisijama za izbore u zvanja, neophodno je dostaviti rešenje o imenovanju komisije. Za učešće u programskim i organizacionim odborima skupova, neophodno je dostaviti potvrdu o učešću ili navesti link sa sajta institucije na kom se jasno vidi kandidatovo učešće u radu. Za izbor u zvanje redovnog profesora, kao dokaze o citiranosti obavezno je dostaviti potvrdu Matice srpske, pored koje kandidat može dostaviti i druge dokaze (naučne radove u kojima se vidi citiranost, odštampanu listu citata sa Scopus-a i sl.). Ako je naučni rad koji predstavlja uslov za izbor u zvanje nastavnika u štampi, neophodno je da autor priloži potvrdu uredništva časopisa sa podacima o nazivu članka, autorima i završenom procesu recenziranja. Prijave slati na gore navedenu adresu za svaki konkurs za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, posebno. Komisija će razmatrati samo blagovremene prijave. Odluka o izboru u zvanje stupa na snagu počev od dana stupanja na snagu ugovora o radu. Rok za prijavu kandidata na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja.Skoro postavljeni poslovi FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA


Pregledano: 499 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters