Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA “LAZA K. LAZAREVIĆ” u Šabac (Poslato na 03-11-2021)

Nastavnik matematike

Oglas važi od: 03.11.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
“LAZA K. LAZAREVIĆ”
15000 Šabac, Masarikova 136
tel. 015/304-170

Nastavnik matematike
za rad u izdvojenoj jedinici Varna

USLOVI: da kandidat ima visoku stručnu spremu – VII/1 stepen odgovarajuće grupe; da ispunjava posebne uslove iz čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018 – i dr. zakon, 10/2019, 27/18 – dr. zakon i 6/20) i uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom podnese i dokaz o: 1. odgovarajućoj vrsti i stepenu stručne spreme (overenu fotokopiju diplome); 2. potvrdu o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima; 3. potvrdu da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od namanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od 6 meseci, 5. dokaz o poznavanju srpskog jezika i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova pod tačkama 1, 3, 4, 5 sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2 pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavljivanje kandidata je 60 dana od dana objavljivanja konkursa u listu „Poslovi”. Neblagovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju svih uslova konkursa neće se razmatrati. Prijave slati na gorenavedenu adresu ili lično predati u sekretarijatu škole, od 08 do 14 časova.


Pregledano: 538 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters