Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sekretar škole Puno radno vreme

na SREDNjA MEDCINSKA ŠKOLA u Senta (Poslato na 03-11-2021)

Sekretar škole


Oglas važi od: 03.11.2021.

SREDNjA MEDCINSKA ŠKOLA
24400 Senta, Glavni trg 12
tel. 024/817-171

Sekretar škole
na određeno vreme radi zamene zaposlene, za vreme sprečenosti za rad zbog održavanja trudnoće, porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove propisane zakonom, i to: 1. obrazovanje iz oblasti pravnih nauka – završene studije drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), odnosno obrazovanje stečeno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine po propisu koji je uređivao visokoškolsko obrazovanje do 10. septembra 2005; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićeni međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. državljanstvo Rebulike Srbije; 5. da zna srpski i mađarski jezik. Uslovi iz stava 1 ovog člana dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i poveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1 tač. 1), 3)–5) ovog člana sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz stava 1 tačka 2) ovog člana pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: 1. overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, 2. dokaz o državljanstvu Republike Srbije, uverenje o državljanstvu, 3. izvod iz matične knjige rođenih, 4. uverenje o nekažnjavanju, 5. dokaz o znanju jezika nacionalne manjine, tj. mađarski jezik.

OSTALO: Rok za prijavljivanje na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti razmatranje. Prijave treba poslati na adresu: 24400 Senta, Glavni trg 12. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod privremenog direktora škole: Nađ Abonji Zoltan, tel. 024/817-171.


Pregledano: 235 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters