Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik fizike Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA “LjUPČE NIKOLIĆ” u Aleksinac (Poslato na 03-11-2021)

Nastavnik fizike


Oglas važi od: 03.11.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
“LjUPČE NIKOLIĆ”
18220 Aleksinac, Tihomira Đorđevića 10

Nastavnik fizike
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog koji je imenovan na mesto pomoćnika direktora škole, sa 40% radnog vremena

USLOVI: odgovarajuće obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka sa prethodno završenim studijama prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, sa prethodno završenim studijama prvog stepena iz naučne, odnodno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta – obrazovni profil: profesor fizike, diplomirani fizičar, profesor fizike i hemije, diplomirani pedagog za fiziku i hemiju, profesor fizike i osnove tehnike, diplomirani pedagog za fiziku i osnove tehnike, profesor fizike i matematike, diplomirani astrofizičar, diplomirani fizičar za primenjenu fiziku i informatiku, profesor fizike i hemije za osnovnu školu, profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu, diplomirani fizičar za primenjenu fiziku, profesor fizike za srednju školu, diplomirani fizičar istraživač, diplomirani profesor fizike i hemije za osnovnu školu, diplomirani profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu, diplomirani fizičar za opštu fiziku, diplomirani fizičar za teorijsku i eksperimentalnu fiziku, diplomirani pedagog za fiziku i opštetehničko obrazovanje OTO, diplomirani astronom, smer astrofizika, profesor fizike-informatike, diplomirani fizičar-medicinska fizika, diplomirani profesor fizike-master, diplomirani fizičar-master, master fizičar, master profesor fizike, master profesor fizike i hemije, master profesor fizike i informatike, diplomirani fizičar - master fizike-meteorologije, diplomirani fizičar - master fizike-astronomije, diplomirani fizičar - master medicinske fizike, diplomirani profesor fizike-hemije, master, diplomirani profesor fizike-informatike, master, diplomirani fizičar - profesor fizike -master, diplomirani fizičar - teorijska i eksperimentalna fizika - master, diplomirani fizičar - primenjena i kompjuterska fizika - master, diplomirani fizičar - primenjena fizika i informatika - master, diplomirani fizičar - profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu - master, diplomirani fizičar - profesor fizike i hemije za osnovnu školu – master, master profesor matematike i fizike, master profesor informatike i fizike, diplomirani fizičar – informatičar, master profesor predmetne nastave; lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti fizike; obavezno obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova; smatra se da nastavnik koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu ima obrazovanje iz ove tačke; psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; neosuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državljanstvo Republike Srbije; poznavanje jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 3. tačke 1), 2), 4) i 5) teksta konkursa podnose se uz prijavu na konkurs, a iz stava 3. tačka 3) teksta konkursa pre zaključenja ugovora o radu. Uz prijavu na konkurs dostaviti: popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Formular je dostupan u delu „Novo na sajtu”, na adresi: http: //www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; diplomu ili uverenje o završenom fakultetu (original ili overena fotokopija); potvrdu visokoškolske ustanove o položenim ispitima iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina odnosno uverenje o položenom stručnom ispitu/uverenje o položenom ispitu za licencu; podatak iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave (kaznena evidencija se vodi kod policijskih uprava prema mestu rođenja kandidata); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija); uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija) ne starije od 6 meseci. Rok za prijavu na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Konkursnu dokumentaciju kandidati dostavljaju na adresu: OŠ „Ljupče Nikolić”, Tihomira Đorđevića 10, 18220 Aleksinac.


Pregledano: 376 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters