Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta), Bibliotekar Puno radno vreme

na GIMNAZIJA “ŽARKO ZRENjANIN” u Vrbas (Poslato na 03-11-2021)

Nastavnik...; Bibliotekar


Oglas važi od: 03.11.2021.

GIMNAZIJA “ŽARKO ZRENjANIN”
21460 Vrbas, Palih boraca 9
tel. 021/704-653

Nastavnik nemačkog jezika
sa 75% radnog vremena

Nastavnik filozofije
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

Nastavnik likovne kulture
sa 75% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

Bibliotekar
sa 25% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja
sa 10% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: Kandidati moraju da ispunjavaju sledeće uslove za prijem u radni odnos: 1) da imaju odgovarajuće obrazovanje propisano članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji (“Službeni glasnik RS” broj 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020 i 1/2021); 2) da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; 3) da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da imaju državljanstvo Republike Srbije; 5) da znaju srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Navedeni uslovi se dokazuju prilikom prijem u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjavanju uslova nabrojanih u tačkama 1), 3), 4) i 5) su sastavni deo prijave na konkurs, a dokaz o ispunjavanju uslova iz tačke 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

OSTALO: Uz odštampan i popunjen prijavni formular, kandidati su dužni da dostave sledeću dokumentaciju: 1) diplomu o stečenom obrazovanju (overena fotokopija); 2) uverenje MUP-a iz kaznene evidencije o neosuđivanosti u smislu člana 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, ne starije od šest meseci; 3) uverenje da poseduju državljanstvo Republike Srbije (original ili overena fotokopija), ne starije od šest meseci; 4) dokaz izdat od odgovarajuće visokoškolske ustanove o znanju jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku); 5) izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija). Napomena: kandidati koji imaju stečeno obrazovanje na master studijama, dužni su da dostave i diplomu o stečenom obrazovanju na osnovnim studijama (overena fotokopija). Dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa učenicima, izabrani kandidat dostavlja pre zaključenja ugovora o radu. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju će direktor imenovati posebnim rešenjem. Rok za prijavu na konkurs je 8 dana, počev od narednog dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Prijave se dostavljaju lično ili putem pošte na adresu: Gimnazija „Žarko Zrenjanin“, Palih boraca 9, 21460 Vrbas. Sve potrebne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti putem telefona: 021/704-653 i putem elektronske pošte na imejl- adresu škole: gimvrbas@mts.rs.


Skoro postavljeni poslovi GIMNAZIJA “ŽARKO ZRENjANIN”


Pregledano: 1244 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters