Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAŠA RADOST” u Kovin (Poslato na 03-11-2021)

Vaspitač


Oglas važi od: 03.11.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„NAŠA RADOST”
26220 Kovin, Trg Žarka Zrenjanina 10
tel. 013/742-812
email: nradost@mts.rs

Vaspitač
na određeno vreme radi zamene odsutnih zaposlenih preko 60 dana
2 izvršioca

USLOVI: U radni odnos u može da bude primljeno lice koje ispunjava sledeće uslove: 1) ima odgovarajuće obrazovanje: stečeno na studijma drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, ili na studijama prvog stepena (osnovne akademske, osnovne strukovne, specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem – vaspitač; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad. Kandidati su dužni da popune formular za prijavu na konkurs koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz odštampani formular potrebno je priložiti: radnu i ličnu biografiju sa adresom i kontakt telefonom – CV; overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi; original ili overenu fotokopiju uverenja ili drugog odgovarajućeg dokumenta kojim se dokazuje da su stekli obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina od najmanje 30 bodova, i to najmanje po 6 bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova, odnosno da su na studijama položili ispite iz psihologije i pedagogije, ili overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, odnosno ispitu za licencu; uverenje o nekažnjavanju iz MUP-a ne starije od 6 meseci; original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu; dokaz o znanju srpskog jezika na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad (kandidat koji nije stekao odgovarajuće obrazovanje na srpskom jeziku, potrebno je da dostavi uverenje da je položio ispit iz srpskog jezika sa metodikom, po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove); izvod iz matične knjige rođenih. Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom pribavlja se pre zaključivanja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi” NSZ. Prijave se podnose na adresu: PU „Naša radost” Kovin, Trg Žarka Zrenjanina 10, sa naznakom „Prijava na konkurs za radno mesto vaspitača”. Informacije o konkursu mogu se dobiti u predškolskoj ustanovi i na telefon: 013/745-631, radnim danom od 07.00 do 15.00 časova. Napomene: izabrani kandidat je dužan da pre zaključivanja ugovora o radu dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAŠA RADOST”


Pregledano: 1067 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters