Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA “EMILIJA OSTOJIĆ” u Požega (Poslato na 03-11-2021)

Nastavnik...


Oglas važi od: 03.11.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
“EMILIJA OSTOJIĆ”
31210 Požega, Knjaza Miloša 26
tel. 031/811-751
e-mail: osemilijaostojic@gmail.com

Nastavnik tehnike i tehnologije i informatike i računarstva
mesto rada matična škola i IO Srednja Dobrinja, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, a najduže do 31.8.2022. godine

Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja i obaveznih fizičkih aktivnosti
sa 45% radnog vremena, mesto rada IO Prilipac, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, a najduže do 31.8.2022. godine

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju uslove iz čl. 139, 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS” br. 88/17, 27/18 – dr. Zakon, 10/19 i 6/20) i Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik” br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 i 4/2021) i to: 1. da ima odgovarajuće obrazovanje; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodniom pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Svi kandidati popunjavaju formular za prijem u radni odnos u ustanovi obrazovanja i vaspitanja koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz štampani obrazac prijavnog formulara kandidati dostavljaju i: 1. kratku biografiju (CV), 2. overenu fotokopiju dipome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; 3. potvrdu ili uverenje o neosuđivanosti (ne starije od 6 meseci); 4. uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od 6 meseci (original ili overenu kopiju); 5. izvod iz matične knjige rođenih sa hologramom, (original ili overena kopiju); 6. kandidat koji ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina dostavlja odgovarajuću potvrdu/uverenje visokoškolske ustanove o broju ostvarenih bodova, odnosno položenim ispitima iz pedagogije i psihologije, odnosno uverenje o položenom stručnom ispitu/ispitu za licencu; kandidat koji nema obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina je obavezan da ga stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao i uslov za polaganje ispita za licencu (smatra se da nastavnik, koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina); 7. dokaz o znanju srpskog jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi se dostavlja samo ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku. Kanadidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima u Nacionalnu službu za zapošljavanje koja će izvršiti procenu primenom standardizovanih postupaka. Lekarsko uverenje da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima kandidat podnosi pre zaključenja ugovora o radu. Prijave na konkurs podneti lično ili slati na adresu: Osnovna škola „Emilija Ostojić“, 31210 Požega, sa naznakom “Za konkurs”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju.

Nastavnik matematike
sa 89% radnog vremena
3 izvršioca

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju uslove iz čl. 139, 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS” br. 88/17, 27/18 – dr. Zakon, 10/19 i 6/20) i Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik” br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 i 4/2021) i to: 1. da ima odgovarajuće obrazovanje; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodniom pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Svi kandidati popunjavaju formular za prijem u radni odnos u ustanovi obrazovanja i vaspitanja koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz štampani obrazac prijavnog formulara kandidati dostavljaju i: 1. kratku biografiju (CV), 2. overenu fotokopiju dipome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; 3. potvrdu ili uverenje o neosuđivanosti (ne starije od 6 meseci); 4. uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od 6 meseci (original ili overenu kopiju); 5. izvod iz matične knjige rođenih sa hologramom, (original ili overena kopiju); 6. kandidat koji ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina dostavlja odgovarajuću potvrdu/uverenje visokoškolske ustanove o broju ostvarenih bodova, odnosno položenim ispitima iz pedagogije i psihologije, odnosno uverenje o položenom stručnom ispitu/ispitu za licencu; kandidat koji nema obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina je obavezan da ga stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao i uslov za polaganje ispita za licencu (smatra se da nastavnik, koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina); 7. dokaz o znanju srpskog jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi se dostavlja samo ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku. Kanadidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima u Nacionalnu službu za zapošljavanje koja će izvršiti procenu primenom standardizovanih postupaka. Lekarsko uverenje da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima kandidat podnosi pre zaključenja ugovora o radu. Prijave na konkurs podneti lično ili slati na adresu: Osnovna škola „Emilija Ostojić“, 31210 Požega, sa naznakom “Za konkurs”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju.


Pregledano: 652 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters