Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U PARAĆINU u Paraćin (Poslato na 10-11-2021)

Više radnih mesta...


Oglas važi od: 10.11.2021.

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO
U PARAĆINU

Oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

I Organ u kome se popunjavaju radna mesta: Osnovno javno tužilaštvo u Paraćinu, Paraćin, Majora Marka 1.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Viši tužilački pomoćnik – viši tužilački saradnik, koje je upodobljeno zvanju samostalnog savetnika

Opis poslova: tužilački pomoćnik pomaže javnom tužiocu i zameniku javnog tužioca u radu, prati sudsku praksu, izrađuje nacrte akata, uzima na zapisnik kriv. prijave, podneske i izjave građana, samostalno preduzima procesne radnje, i pod nadzorom i po uputstvima javnog tužioca, odnosno zamenika javnog tužioca vrši poslove predviđene zakonom i drugim propisima i druge poslove po nalogu javnog tužioca.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen pravosudni ispit, najmanje dve godine radnog iskustva u struci nakon položenog pravosudnog ispita i potrebne kompetencije za rad za ovo radno mesto.

2. Tužilački pomoćnik – tužilački saradnik, koje je upodobljeno zvanju savetnika

Opis poslova: pomaže javnom tužiocu i zameniku javnog tužioca u radu, prati sudsku praksu, izrađuje nacrte tužilačkih akata, prima na zapisnik prijave, podneske i izjave građana, preduzima procesne radnje u postupku za krivično delo za koje je propisana kazna zatvora do pet godina, pod nadzorom i uputstvima javnog tužioca, odnosno zamenika javnog tužioca, vrši poslove predviđene zakonom i drugim propisima.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen pravosudni ispit i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.

3. Samostalni izvršilac za finansijsko poslovanje u zvanju savetnik

Opis posla: organizuje celokupno materijalno poslovanje u javnom tužilaštvu, radi na budžetskim i van budžetskim poslovima, izrađuje predloge predračuna namenskih sredstava, sastavlja godišnji obračun i završni račun, sastavlja finansijski plan i plan izvršenja, periodični obračun i periodične izveštaje, vodi knjigovodtsvenu evidenciju o redovnoj delatnosti, posebnim namenama i fondovima, sastavlja izveštaj o materijalno finansijskom poslovanju, stara se o pravilnom obračunu plata, vođenje poslova po računima, obezbeđuje zakonitost rada računovodstva, vodi propisane knjige faktura i uplata obaveza prema dobavljačima, vodi budžetsko knjigovodstvo, osnovna sredstva, obračunava amortizaciju i revalorizaciju, stara se o blagovremenom obezbeđenju potrebnih sredstava za tekuće poslove tužilaštva, stara se o blagovremenoj isplati naknada i nagrada sudskim veštacima, porotnicima i braniocima po službenoj dužnosti, daje obaveštenje strankama, odgovara za rad računovodstva u celini po svim zakonskim i drugim propisima, sastavlja izveštaj za registar zaposlenih, uključenje u sistem izvršenja budžeta i upravljanje finansijama i obavljanje finansijskog planiranja – ISIB (a po potrebi zahteva posla i FMIS), vrši obračun i isplatu plata i ostalih primanja zaposlenih, vodi i kontroliše obustave zaposlenih, daje podatke o primanju zaposlenih i izdaje potvrde zaposlenima u tužilaštvu, sastavlja izveštaj o platama i drugim primanjima, overava podatke za kredite, podnosi poreske prijave u vezi obračuna zarada, putnih troškova, isplata dnevnica, jubilarnih nagrada, otpremnine, socijalne pomoći i drugih naknada, dostavlja obrazac M4, sastavlja blagajnički izveštaj, obračun i isplata veštaka iz sredstava tužilaštva – prijavljivanje poreza i doprinosa, radi korekciju rashoda, isplata veštaka, advokata i drugih troškovlja nastalih u pretkrivičnom i krivičnom postupku, prijava poreza i doprinosa i dostavljanje MUN obrazaca i obavlja druge poslove po nalogu tužioca.

Uslovi: VII stepen stručne spreme, stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državno stručni ispit, najamnje tri godine radnog iskustva u struci i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.

4. Zapisničar u zvanju referent

Opis posla: Po godišnjem rasporedu poslova obavlja sve daktilografske poslove u predmetima dodeljenim u rad tužiocu kod koga je raspoređen, kuca zapisnike, vrši unos tekstova po diktatu i sa diktafonskih traka, vrši prepis tekstova i rukopisa, sređuje spise po odredbama Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima i obavlja potrebne tehničke poslove u vezi sa predistražnim i istražnim postupkom, postupa po naredbama sa zapisnika, vodi računa o urednosti spisa i vodi popis spisa, i izrađuje sve vrste tabela, u saradnji sa korisnicima usluga koriguje unete podatke, stara se o savremenom oblikovanju teksta, priprema i štampa završene materijale i distribuira ih korisnicima usluga, stara se o čuvanju i prenosu podataka, dostupnosti materijala, ispravnosti birotehničke opreme i racionalnom korišćenju kancelarijskog i drugog potrošnog materijala, vodi upisnik za evidenciju štampanih stvari i publikacija, vodi evidenciju o svom radu, radi i druge poslove po nalogu javnog tužioca.

Uslovi: treći ili četvrti stepen srednje školske spreme društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, položen ispit za daktilografa 1-a klase položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.

5. Ekspeditor pošte u zvanju referent

Opis posla: radi na ekspediciji tužilačke pošte; trebuje marke i odgovara za pravilno rukovanje istim; zavodi poštu kroz knjigu dostavljača, knjigu za dostavu pošte u mestu i predajnu knjigu pošte kod PTT (knjigu za običnu poštu i knjigu za preporučenu pošiljku); raznosi poštu, predmete i druge podneske van Tužilaštva drugim organima, organizacijama, ustanovama i građanima, donosi poštu upućenu javnom tužilaštvu, fotokopira materijale za Tužilaštvo; obavlja i druge poslove po nalogu javnog tužioca, sekretara tužilaštva, upravitelja pisarnice i šefa pisarnice.

Uslovi: III i IV stepen stručne spreme društvenog, prirodnog ili tehničkog smera; najmanje dve godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.

III Faze izbornog postupka i učešće kandidata: Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

1. Provera opštih funkcionalnih kompetencija: Svim kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije i to:
• organizacija i rad državnih organa Republike Srbije (provera će se vršiti putem pisanog testa);
• digitalna pismenost (provera će se vršiti praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru);
• poslovna komunikacija (provera će se vršiti pisanom simulacijom).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „digitalna pismenost“, ako kandidat poseduje vežeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu „Rad na računaru“), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza odlučiti da li moći ili ne može da prihvati dokaz koji je priložen umesto testovne provere. Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Osnovnog javnog tužilaštva u Paraćinu (pn.os.jt.rs).

2. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija: Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Za radno mesto pod rednim brojem 1 i 2 - viši tužilački pomoćnik i tužilački pomoćnik:
• Posebna funkcionalna kompetencija u oblasti rada uprava u javnom tužilaštvu (provera će se vršiti pisanim putem - testom i usmenim putem - razgovorom sa kandidatom).
• Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto tužilački pomoćnik - posedovanje znanja i veština za izradu nacrta tužilačkih akata (provera će se vršiti pisanim putem - testom i usmenim putem - razgovorom sa kandidatom).
• Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto tužilački pomoćnik - veštine upravljanja pretkrivičnim postupkom (provera će se vršiti pisanim putem - testom i usmenim putem - razgovorom sa kadidatom).

Za radno mesto pod rednim brojem 3 - samostalni izvršilac za finansijsko poslovanje:
• Posebna funkcionalna kompetencija u oblasti rada uprave u javnom tužilaštvu (provera će se vršiti pisanim testom i razgovorom sa kandidatom).
• Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto samostalni izvršilac za finansijsko poslovanje - posedovanje znanja i veština za izradu predloga predračuna namenskih sredstava, sastavljanje godišnjeg obračuna (završni račun), finansijskog plana, periodičnog obračuna i periodičnih izveštaja (provera će se vršiti pisanim testom i razgovorom sa kandidatom).
• Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto samostalni izvršilac za finansijsko poslovanje-veštine oragnizovanja celokupnog materijalno-finansijskog poslovanja u tužilaštvu (provera će se vršiti pisanim testom i razgovorom sa kandidatom).

Za radno mesto pod rednim brojem 4 - zapisničar:
• Posebna funkcionalna kompetencija u oblasti rada iz oblasti administrativnih poslova, kancelarijsko poslovanje, pripremanje materijala i vođenje zapisnika (provera će se vršiti pisanim testom i razgovorom sa kandidatom).
• Posebna funkcionalna kompetencija u oblasti daktilobiro, poznavanje propisa relevantnih za nadležnost i organizaciju u javnom tužilaštvu, položen ispit za daktilografa 1A klase – dokazuje se uverenjem, sertifikatom koji se podnosi uz prijavu (provera će se vršiti pisanim testom i razgovorom sa kandidatom).
• Posebna funkcionalna kompetencija u oblasti relevantni propisi iz delokruga radnog mesta, Pravilnik o upravi u javnim tužilaštvima, Zakona o državnim službenicima, poznavanje podzakonskih akata, internih procedura i drugih akata organa relevantnih za obavljanje poslova mesta zapisničar (provera će se vršiti pisanim testom i razgovorom sa kandidatom).

Za radno mesto pod rednim brojem 5 - ekspeditor pošte:
• Posebna funkcionalna kompetencija u oblasti rada iz oblasti administrativnih poslova, metode i tehnike prikupljanja, evidentiranja i ažuriranja podataka u bazama podataka, metode vođenja internih i dostavnih knjiga (provera će se vršiti pisanim testom i razgovorom sa kandidatom).
• Posebna funkcionalna kompetencija u oblasti rada „tehničke službe“ - poznavanje propisa relevantnih za nadležnost i organizaciju u javnom tužilaštvu, poznavanje znanja i veština potrebnih za rad na poslovnom softveru za upravljanje predmetima (provera će se vršiti pisanim testom i razgovorom sa kandidatom).
• Posebna funkcionalna kompetencija u oblasti relevantni propisi iz delokruga radnog mesta, Pravilnik o upravi u javnim tužilaštvima, Zakona o državnim službenicima, poznavanje podzakonskih akata, internih procedura i drugih akata organa relevantnih za obavljanje poslova mesta ekspeditor pošte (provera će se vršiti pisanim testom i razgovorom sa kandidatom).

3. Provera ponašajnih kompetencija: Ponašajne kompetencije su: upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje razultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet, i njihovu proveru vršiće diplomirani psiholog ili obučeni procenjivač na osnovu intervjua baziranog na kompetencijama i upitnika.

4. Intervju sa Komisijom i vrednovanje kandidata: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa - proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

Sve navedene kompetencije komisija će proveriti u roku od 2 meseca računajući od dana isteka roka za prijavu na oglas po predmetnom konkursu. Baza pitanja biće objavljena na internet stanici tužilaštva (pn.os.jt.rs).

ZAJEDNIČKO ZA SVA RADNA MESTA

IV Mesto rada: Paraćin, Majora Marka 1.

V Trajanje radnog odnosa: radni odnos sa zasniva na neodređeno vreme.

VI Opšti uslovi za zaposlenje:
- državljanstvo Republike Srbije,
- da je učesnik konkursa punoletan,
- da ima propisanu stručnu spremu i da ispunjava uslove određene zakonom i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta,
- da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa,
- da učesnik konkrusa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (č. 45 stav 1 Zakona o družavnim službenicima).

VII Obrazac prijave na konkurs i dokazi koji se prilažu: Prijava na konkurs podnosi se na Obrascu prijave za odgovarajuće radno mesto; obrazac je dostupan na internet stranici Osnovnog javnog tužilaštva u Paraćinu ili u štampanoj verziji u Upravi tužilaštva (Paraćin, Majora Marka 1). Obrazac prijave mora biti svojeručno potpisan. Obrazac prijave na konkurs sadrži: podatke o konkursu, lične podatke – adresu stanovanja, telefon, elektronsku adresu, obrazovanje, stručne i druge ispite podnosioca prijave koji su uslov za zasnivanje radnog odnosa, podatak o znanju rada na ručunaru, podatak o znanju stranog jezika, dodatne edukacije, radno iskustvo, posebne uslove, dobrovoljno datu izjavu o pripadnosti nacionalnoj manjini, posebne izjave od značaja za učešće u konkursnim postupcima u državnim organima. Prijava na javni konkurs može se podneti putem pošte ili neposredno na adresu: Osnovnog javnog tužilaštva u Paraćinu, Paraćin, Majora Marka 1. Prilikom prijema prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestuvuje na javnom konkursu. Podnosilac prijave biće obavešten o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od dana prijema prijave na način na koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

VIII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koje ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakte (adrese ili brojeve telefona) koje su naveli.

Provera svih kompentencija će se vršiti u prostorijama Osnovnog javnog tužilaštva u Paraćinu, Paraćin, Majora Marka 1. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona i ili mejl-adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

IX Dokazi koji se prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa komisijom:
- original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
- original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;
- uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne stariji od 6 meseci);
- uverenje da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci (ne starije od 6 meseci);
- potvrda da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u družavnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (samo oni kandidati koji su radili u državnom organu);
- overena fotokopija diplome kojom se potrvđuje stručna sprema;
- original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo);
- uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; kandidati bez položenog družavnog ispita za rad u državnim organima primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada;
- sertifikat ili drugi dokaz o poznavanju rada na računaru (ukoliko poseduje isti);
- Obrazac 1 - Izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam dostaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiti umesto njega.

Odredbama članova 9 i 103 Zakona o opštem upravnom postupka („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 18/2016) propisano je između ostalog da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribati sama.

Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje o položenom pravosudnom ispitu, uverenje o položenom državnom istitu, uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatovara od najmanje šest meseci.

Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Kandidati koji su uspešno prošli faze izvornog postuka pre intervjua sa komisijom pozvaće se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja prilože ostale dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji u ostavljenom roku ne prilože ostale dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku,odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokazane ispunjavaju uslove za zaposlenje, pisanim putem se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu navedenu u oglasu.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je naraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao), kao dokaz mogu se priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01.03.2017. godine u osnovnim sudovima odnosno opštinskim upravama.

X Rok za podnošenje prijava: 8 (osam) dana od dana oglašavanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“.

XI Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Prijave se podnose Osnovnom javnom tužilaštvu u Paraćinu, Paraćin, Majora Marka 1, sa naznakom „Prijava na javni konkurs - za izvršilačko radno mesto“ (navesti naziv radnog mesta za koje se podnosi prijava).

XII Izborni postupak: Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za zaposlenje na radnom mestu i među kojima se sprovodi izborni postupak, objavljuje se na internet prezentaciji tužilaštva prema šiframa njihove prijave.

Kandidate koji uspešno završe pismenu proveru opštih funkcionalnih kompentencija konkursna komisija će obavestiti o vremenu i mestu provere posebnih funkcionalnih kompetancija, a potom i o vremenu i mestu provere ponašajnih kompetencija i na kraju obaviti intervju sa kandidatima.

XIII Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Snežana Milenković, zamenik javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Paraćinu, kontakt telefon 035/563-332 ili zgrada Osnovnog javnog tužilaštva u Paraćinu, Paraćin, Majora Marka 1, kancelarija broj 46 na 3 spratu.

Napomene: Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača. Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu mora biti nostrifikovana.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene Zaključkom komisije.

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita za rad u državnim organima primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita.

Svaka faza izbornog postupka u selekciji kandidata biće eliminaciona.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Osnovnog javnog tužilaštva u Paraćinu (pn.os.jt.rs).

Obaveštavaju se učesnici javnog konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji Osnovnog javnog tužilaštva u Paraćinu (pn.os.jt.rs), na portalu e-Uprave, oglasnoj tabli, internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“.


Pregledano: 1577 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters