Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik kuvarstva sa praktičnom nastavom Puno radno vreme

na EKONOMSKO-UGOSTITELjSKA ŠKOLA “VUK KARADžIĆ” u Velika Plana (Poslato na 10-11-2021)

Nastavnik kuvarstva sa praktičnom nastavom


Oglas važi od: 10.11.2021.

EKONOMSKO-UGOSTITELjSKA ŠKOLA
“VUK KARADžIĆ”
11320 Velika Plana
Momira Gajića 12

Nastavnik kuvarstva sa praktičnom nastavom
na određeno vreme do povratka odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove: odgovarajuće obrazovanje u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam (“Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 6/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 i 13/2018): viši stručni radnik tehnologije kuvarstva; gastrolog; viši stručni radnik ugostiteljsko-turističke struke, zanimanje kulinarstvo; viši stručni radnik u ugostiteljstvu, smer kulinarstvo; viši ugostitelj; viši ugostitelj – gastrolog; viši stručni radnik – komercijalist ugostiteljstva; komercijalist ugostiteljstva; menadžer hotelijerstva, smer gastronomija; menadžer hotelijerstva, smer gastrologija; menadžer u gastronomiji; strukovni menadžer gastronomije; strukovni menadžer gastronomije iz oblasti menadžmenta i biznisa; strukovni ekonomista za turizam i ugostiteljstvo; strukovni ekonomista na studijskom programu – turizam i ugostiteljstvo; ekonomista za turizam i ugostiteljstvo; diplomirani menadžer – gastronomije; diplomirani menadžer – gastronomija; diplomirani ekonomista – menadžer za hotelijerstvo, na smeru Hotelijerski menadžment, ako su na osnovnim akademskim studijama izučavani sadržaji iz oblasti predmeta; viši stručni radnik organizator poslovanja u ugostiteljstvu – odsek kulinarstvo; master menadžer, prethodno završene osnovne akademske studije na studijskom programu menadžer u gastronomiji; diplomirani ekonomista – menadžer za hotelijerstvo, ako su na osnovnim akademskim studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta; master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo, ako su na osnovnim akademskim studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta; strukovni menadžer u turizmu i ugostiteljstvu, ako su izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta; specijalista strukovni ekonomista za poslovnu ekonomiju i menadžment ugostiteljstva i gastronomije, ako su izučavani anstavni sadržaji iz oblasti predmeta. Lice za navedeno radno mesto mora imati prethodno stečeno srednje obrazovanje za obrazovni profil: kuvar, kuvar tehničar, tehničar kulinar ili kulinarski tehničar. Kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za prijem u radni odnos predviđene članom 139 stav 1 tačka 1, 2, 3, 4 i 5 i člana 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS” br 88/2017, 27/2018. dr. Zakon, 10/2019 i 6/2020): da imaju državljanstvo Republike Srbije; da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; dokaz da kandidat ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova, smatraće se da kandidat ima pomenuto obrazovanje i ukoliko dostavi dokaz da je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije, ili dokaz da je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu; da imaju ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (navedeni dokaz dostavlja kandidat koji bude izabran po konkursu, a pre potpisivanja ugovora o radu), da znaju srpski jezik – jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidat popunjava prijavni formular na zvaničnoj interenet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u delu Novo na sajtu, na adresi: http:/ FORMULAR - ZA KONKURISANjE. Uz odštampani svojeručno potpisani prijavni formular sa naznakom da se konkuriše na određeno radno mesto, kandidat školi zajedno sa odštampanim prijavnim formularom prilaže i sledeću dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova predviđenih Zakonom, Pravilnikom i ovim konkursom, za radno mesto za koje se konkuriše i to: kraću biografiju, overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju, dokaz o posedovanju državljanstva Republike Srbije (uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih, original ili overena fotokopija) – ne starije od šest meseci, dokaz o neosuđivanosti kandidata, za navedena krivična dela utvrđena članom 139 stav 1 tačka 3 Zakona (uverenje iz SUP-a) – original ili overena fotokopija, ne starije od šest meseci; dokaz o nepostojanju diskriminatornog ponašanja (uverenje Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, da protiv kandidata nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje, original ili overena fotokopija, ne starije od šest mesci), dokaz da kandidat nije pod istragom (uverenje iz suda) da protiv kandidata nije sprovedena istraga niti krivični postupak, original ili overena fotokopija – ne starije od šest meseci; dokaz da kandidat ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova (original ili overena fotokopija potvrde), smatraće se da kandidat ima pomenuto obrazovanje i ukoliko dostavi dokaz da je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije, ili dokaz da je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu (original ili overena fotokopija); za kandidate koje ovo obrazovanje ne poseduju, u skladu sa članom 142 stav 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, nastavnik je obavezan da stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu; dokaz da kandidat zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (dokaz su obavezni da dostave samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku – dokazuje se potvrdom odgovarajuće obrazovne ustanove da je kandidat položio ispit iz srpskog jezika, original ili overena fotokopija). Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (lekarsko uverenje) podnosi izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji Nacionalne služne za zapošljavanje “Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je neposredno predata školi pre isteka roka utvrđenog u konkursu ili je pre isteka tog roka predata pošti u obliku preporučene pošiljke. Ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, rok ističe prvog narednog dana. Potpunom prijavom se smatra prijava koja u prilogu sadrži sve priloge kojima kandidat dokazuje da ispunjava uslove za izbor u skladu sa Zakonom i ovim konkursom. Navedena dokumenta ne smeju biti starija od 6 meseci, a priložene fotokopije moraju biti overene od nadležnog organa kao dokaz da su verne originalu. Konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana rešenjem donetim od strane direktora škole. Komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos, u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Komisija će kandidate koji uđu u uži izbor uputiti na prethodnu psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koji će vršiti nadležna služba za zapošljavanje, primenom standardizovananih postupaka. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima u prostorijama škole, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni. Komisija donosi rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima.Lice koje bude izabrano po konkursu, dužno je da priloži dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) pre zaključenja ugovora o radu. Svojeručno potpisane prijave na konkurs se dostavljaju na adresu škole, sa naznakom „Za konkurs“ (lično ili poštom). Bliže informacije o konkursu možete dobiti od sekretara škole putem telefona na broj 026/516-247.


Skoro postavljeni poslovi EKONOMSKO-UGOSTITELjSKA ŠKOLA “VUK KARADžIĆ”


Pregledano: 667 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters