Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Spremač / spremačica; Vozač B i C kategorije Puno radno vreme

na ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI VOJVODINE u Novi Sad (Poslato na 10-11-2021)

Spremač / spremačica; Vozač B i C kategorije


Oglas važi od: 10.11.2021.

ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI VOJVODINE
21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 9a

Vozač B i C kategorije
na određeno vreme do 6 meseci, zbog povećanog obima posla

Opis poslova: obezbeđuje ispravno funkcionisanje voznog parka, vrši prevoz mobilnih ekipa Zavoda i zaposlenih po potrebi Službe; vrši prevoz krvi, materijala i opreme, učestvuje u utovaru i istovaru opreme za rad mobilne ekipe, pre i nakon završetka posla vrši pregled vozila radi utvrđivanja da li je na vozilu bilo oštećenja, kako karoserije tako i untrašnjeg prostora, pre i nakon završetka posla, pravilno popunjava putni nalog, tako što upisuje početno stanje na kilometar satu, datum i vreme poslaka, mesto početka putovanja i mesto završetka putovanja i završno stanje na kilometar satu, stara se da u vozilo ima dovoljno goriva u rezervoaru kao i o količin motornog ulja i tečnosti i hladnjaku, obavlja i druge poslove koji proističu iz poslova vozača B i C kategorije

USLOVI: najmanje srednje obrazovanje, vozačka dozvola B i C kategorije, znanje rada na računaru, najmanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima. Potrebna dokumentacija: prijava na oglas, fotokopija diplome o završenom srednjem obrazovanju, fotokopija vozačke dozvole B i C kategorije, fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, fotokopija lične karte, dokaz o radnom iskustvu u vidu uverenja/potvrde poslodavca, fotokopije radne knjižice i sl., uverenje suda da protiv njega nije pokrenut krivični postupak i uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova da nije pravosnažnom sudskom odlukom osuđivan za krivično delo, kratka biografija (CV).

Spremač/spremačica
prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla

Opis poslova: vrši pripremu materijala potrebnog za rad, vodi računa o ispravnosti sredstava za rad i o tome izveštava glavnog tehničara Zavoda, vodi periodične izveštaje o sredstvima potrebnim za rad i dostavlja ih načelniku Službe, obavlja poslove održavanja higijene u svim prostorijama Zavoda i oko Zavoda (glavni i sporedni ulaz Zavoda i deo parking prostora kod sporednog ulaza), rukuje otpadom i biohazardnim materijalom (prema radnom uputstvu) i isti odlaže na za to predviđeno mesto, obavlja kurirske poslove, obavlja i druge poslove prema stručnoj spremi shodno potrebama Zavoda, vrši trebovanje materijala i vodi evidenciju materijala za održavanje čistoće, po potrebi obavlja poslove servirke i poslove perača rublja peglara, obavlja i druge poslove koji proističu iz poslova čišćenja prostorija.

USLOVI: osnovno obrazovanje, radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje 6 meseci. Potrebna dokumentacija: prijava na oglas, fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, fotokopija lične karte, kratka biografija (CV), dokaz o radnom iskustvu (uverenje/potvrda poslodavca, fotokopija radne knjižice, fotokopija ugovora o radu, dokaz o uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po osnovu radnog odnosa i sl.).

OSTALO: Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u oglasnim novinama “Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Oglas će biti objavljen i na veb-sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije i veb-sajtu Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine. Prijave se podnose putem pošte na adresu: Zavod za transfuziju krvi Vojvodine, 21112 Novi Sad, Hajduk Veljkova 9a, sa naznakom “Za oglas” ili neposredno upravi Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine, svakog radnog dana od 8 do 14 časova.


Skoro postavljeni poslovi ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI VOJVODINE


Pregledano: 317 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters