Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik razredne nastave Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA “NIKOLAJ VELIMIROVIĆ” u Šabac (Poslato na 10-11-2021)

Nastavnik razredne nastave


Oglas važi od: 10.11.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
“NIKOLAJ VELIMIROVIĆ”
15000 Šabac, Vlade Jovanovića 52
tel. 015/350-483
e-mail: osnikolaj@mts.rs

Nastavnik razredne nastave
na određeno vreme, do povratka zaposlene sa mesta pomoćnika direktora, a najkasnije do 31.8.2022. godine

USLOVI: Kandidat pored odgovarajućeg obrazovanja predviđenog Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim školama, treba da ispunjava i druge uslove u skladu sa čl. 139 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: 1) da ima odgovarajuće obrazovanje iz člana 140 stav (1) i (2) (izuzetno i stav 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje, ne starije od 6 meseci); 3) da nije pravosnažnom sudskom presudom osuđivan za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje i davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom utvrđeno, diskriminatorno ponašanje što onemogućava rad u obrazovanju; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: dokaz o državljanstvu (uverenje o državljanstvu, odnosno izvod iz matičnih knjige rođenih – original ili overena kopija ne starija od 6 meseci), overen prepis / fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, dokaz o znanju srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na tim jezicima), dokaz o neosuđivanosti i nepostojanju diskriminatornog ponašanja i kraću biografiju. Prijave se dostavljaju na adresu škole: Osnovna škola „Nikolaj Velimirović“, 15000 Šabac, Vlade Jovanovića 52, sa naznakom “Konkurs za nastavnika razredne nastave” ili lično kod sekretara. Bliža obaveštenja mogu se dobiti kod sekretara škole, na broj telefona: 015/350-483.


Pregledano: 606 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters