Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik engleskog jezika Puno radno vreme

na OŠ „LjUPČE NIKOLIĆ“ u Aleksinac (Poslato na 10-11-2021)

Nastavnik engleskog jezika


Oglas važi od: 10.11.2021.

OŠ „LjUPČE NIKOLIĆ“
18220 Aleksinac
Tihomira Đorđevića 10

Nastavnik engleskog jezika
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, sa 61,11% radnog vremena

USLOVI: odgovarajuće obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka sa prethodno završenim studijama prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, sa prethodno završenim studijama prvog stepena iz naučne, odnodno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta - obrazovni profil: profesor, odnosno diplomirani filolog za engleski jezik i književnost; diplomirani filolog anglista; diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti; master filolog (studijski program Anglistika, studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Engleski jezik i književnost); master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Engleski jezik i književnost). Lica koja su stekla akademsko zvanje master, moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije iz oblasti predmeta, odnosno na studijskim grupama/programima: Jezik, književnost, kultura, modul Engleski jezik i književnost; Engleski jezik i književnost; Anglistika, Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom. Obavezno obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova. Smatra se da nastavnik koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu ima obrazovanje iz ove tačke; psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; neosuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državljanstvo Republike Srbije; poznavanje jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokaz o ispunjenosti uslova iz stava 3. tačka 1), 2), 4) i 5) teksta konkursa podnose se uz prijavu na konkurs, a iz stava 3 tačka 3) teksta konkursa pre zaključenja ugovora o radu. Uz prijavu na konkurs dostaviti: popunjen prijavni formilar sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Formular je dostupan na adresi: http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA- KONKURISANjE.doc; diplomu ili uverenje o završenom fakultetu (original ili overena fotokopija); potvrdu visokoškolske ustanove o položenim ispitima iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina odn. uverenje o položenom stručnom ispitu/uverenje o položenom ispitu za licencu; podatak iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave (kaznena evidencija se vodi kod policijskih uprava prema mestu rođenja kandidata); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija); uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija) ne starije od 6 meseci. Rok za prijavu na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Konkursnu dokumentaciju kandidati dostavljaju na adresu: OŠ „Ljupče Nikolić”, Tihomira Đorđevića 10, 18220 Aleksinac.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „LjUPČE NIKOLIĆ“


Pregledano: 450 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters