Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik harmonike Puno radno vreme

na OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA u Vrbas (Poslato na 10-11-2021)

Nastavnik harmonike


Oglas važi od: 10.11.2021.

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA
21460 Vrbas, Maršala Tita 118

Nastavnik harmonike
na određeno vreme do preuzimanja zaposlenog, odnosno do konačnosti odluke o izboru kandidata po konkursu za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, a najkasnije do 31. avgusta tekuće školske godine

USLOVI: Kandidat mora da ispunjava uslove za prijem u radni odnos propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni, 10/2019, 27/2018 – dr. zakoni i 6/2020) za zasnivanje radnog odnosa i: da ima odgovarajuće visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima; da je državljanin Republike Srbije; da zna srpski jezik (dokaz su u obavezi da dostave samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku) – dokazuje se potvrdom odgovarajuće visokoškolske ustanove.

OSTALO: Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan da priloži: prijavni formular koji popunjava na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, štampa ga i isti prilaže sa dokumentacijom; biografiju; diplomu ili uverenje o stečenoj stručnoj spremi, original ili overenu fotokopiju; uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci, original ili overenu fotokopiju; izvod iz matične knjige rođenih, original ili overenu fotokopiju; uverenje o neosuđivanosti, original; potvrdu odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio ispit iz srpskog jezika (samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku). Dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavu na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji “Poslovi”. Kandidati čije su prijave blagovremene i potpune i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni. Prijave dostaviti lično u sekretarijatu škole (od 7 do 14 časova) ili slati preporučenom pošiljkom na adresu škole: Osnovna muzička škola, 21460 Vrbas, Maršala Tita 118. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i fotokopije dokumenata koje nisu overene od strane nadležnih organa, neće biti uzete u razmatranje. Bliže informacije na tel. 021/706-431, imejl: omsvrbas@mts.rs.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA


Pregledano: 496 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters