Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik geografije Puno radno vreme

na SREDNjA STRUČNA ŠKOLA „VASA PELAGIĆ” u Kovin (Poslato na 17-11-2021)

Nastavnik geografije


Oglas važi od: 17.11.2021.

SREDNjA STRUČNA ŠKOLA
„VASA PELAGIĆ”
26220 Kovin, Cara Lazara 261
tel/faks: 013/742-200, 744-893, 744-632
e-mail: vasapelagickovin@gmail.com
www.vasapelagickovin.edu.rs

Nastavnik geografije
za 65% radnog vremena

USLOVI: nastavu može da izvodi (1) profesor geografije; (2) diplomirani geograf; (3) profesor istorije – geografije; (4) diplomirani geograf – prostorni planer; (5) diplomirani profesor geografije - master; (6) diplomirani geograf – master; (7) master geograf; (8) master profesor geografije; (9) master profesor geografije i informatike; (10) master profesor biologije i geografije. Lice iz tačke 11) ovog člana koje je steklo akademsko zvanje master mora imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskom programu: geografija; diplomirani geograf; profesor geografije dvopredmetne studije biologije i geografije, odnosno geografije i informatike. Pored opštih uslova za prijem u radni odnos utvrđenih u članu 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS” br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – autentično tumačenje), posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik br“. 8/15, 11/16, 13/16 – ispr. 13/16, 2/17, 13/18, 7/19, 2/20, 14/20, 15/20 i 1/21), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene u čl. 139, 140, 142, 144 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19 i 6/20), i to: 1) da imaju odgovarajuće obrazovanje; 2) da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da su državljani RS i 5) da znaju srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uslovi pod tačkama 1–4 dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova pod tačkama 1), 3) 4) i 5) (diploma, uverenje o nekažnjavanju, državljanstvo i dokaz o poznavanju jezika) sastavni su deo prijave na konkurs i podnose se uz prijavu na konkurs zajedno sa formularom koji se može preuzeti na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a dokaz pod tačkom 2) (lekarsko uverenje) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, koji će uz potrebnu dokumentaciju dostaviti ustanovi. Konkurs će biti otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Uz prijavu kandidat podnosi: 1. overenu fotokopiju diplome, 2. uverenje da nije kažnjavan za naznačena krivična dela i da se protiv njega ne vodi postupak za navedena dela pred nadležnim sudovima, 3. overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu RS (koje nije starije od 6 meseci), 4. dokaz da je stekao obrazovanje na srpskom jeziku ili je položio ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove (diploma izdata na srpskom jeziku koja je priložena kao dokaz po tačkom 1. smatra se dokazom o znanju srpskog jezika) i 5. popunjen formular koji se može preuzeti na internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Srednja stručna škola „Vasa Pelagić”, 26220 Kovin, Cara Lazara 261, tel. 013/742-200. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA STRUČNA ŠKOLA „VASA PELAGIĆ”


Pregledano: 1106 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters