Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „PARAĆIN” u Paraćin (Poslato na 17-11-2021)

Doktor medicine


Oglas važi od: 17.11.2021.

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „PARAĆIN”
35250 Paraćin, Kragujevačka 4

Doktor medicine
na određeno vreme do povratka privremeno odsutne zaposlene sa odsustva radi nege deteta do 2 meseca, u OJ Centra za socijalni rad „Paraćin” – Domsko odeljenje za smeštaj odraslih i starijih lica „Izvor” u Izvoru

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove: visoko obrazovanje na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; znanje rada na računaru; položen stručni ispit, licenca u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast poslova zdravstvenih radnika; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.

Opis poslova: organizuje i sprovodi zdravstvenu zaštitu korisnika; vrši zdravstveni pregled korisnika i kontrolu sprovođenja terapije; ordinira terapiju i vrši prepis lekova na osnovu naloga lekara drugih specijalnosti putem recepata; obavlja sistematske preglede korisnika; učestvuje u prijemu korisnika i obavlja sistematske preglede novoprimljenih korisnika; vodi potrebnu medicinsku dokumentaciju; obaveštava službu socijalnog rada o promeni stanja kod korisnika; sarađuje sa svim radnim jedinicama i službama, kao i sa lekarima specijalistima po pitanju statusa i tretmana korisnika iz oblasti svog rada.

OSTALO: Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose: overenu fotokopiju diplome o završenoj školi; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; licencu; izvod iz matične knjige rođenih; kratku biografiju sa adresom, kontakt telefonom, imejl-adresom. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Izabrani kandidat pre zasnivanja radnog odnosa dužan je da dostavi lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor ukoliko su potrebne dodatne informacije koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu. Prijave se dostavljaju na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Prijava na konkurs – ne otvarati”. Neblagovremene, nedozvoljene, nepotpisane prijave, kao i prijave sa nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane. Po završetku konkursa predata dokumenta se neće vraćati kandidatima. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 035/564-712.


Pregledano: 955 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters