Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Čistačica Puno radno vreme

na OŠ „BRANKO RADIČEVIĆ“ u Smederevo (Poslato na 17-11-2021)

Čistačica


Oglas važi od: 17.11.2021.

OŠ „BRANKO RADIČEVIĆ“
11300 Smederevo, Crvene armije 142
tel. 026/641-370

Čistačica

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020), i odredbama Pravilnika o sistematizaciji poslova u OŠ „Branko Radičević“ u Smederevu. Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože: overenu fotokopiju svedočanstva o stečenom osnovnom obrazovanju, uverenje (ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija) policijske uprave da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne starijeg od 6 meseci); dokaz o znanju srpskog jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (odnosi se na kandidate koji nisu obrazovanje stekli na srpskom jeziku). Uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima izabrani kandidat podnosi pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavu na oglas je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji “Poslovi”. Prijava se podnosi na formularu za prijavu na konkurs koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „BRANKO RADIČEVIĆ“


Pregledano: 641 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters