Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik tehnike i tehnologije Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA” u Velika Plana (Poslato na 17-11-2021)

Nastavnik tehnike i tehnologije


Oglas važi od: 17.11.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„SVETI SAVA”
11320 Velika Plana
Bulevar despota Stefana 40

Nastavnik tehnike i tehnologije

USLOVI: potrebno je da kandidat ima državljanstvo Republike Srbije; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo, propisano članom 139 stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj: 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni 10/2019 i 6/2020 – dalje: Zakon), da ima odgovarajuće obrazovanje: kandidati za radno mesto nastavnika treba da ispunjavaju uslove iz člana 140 Zakona –da poseduju odgovarajuće visoko obrazovanje stečeno na: studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembara 2005. godine, a izuzetno da je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem, pod uslovom da je traženo obrazovanje stekao na jeziku na kome se ostvaruje taj rad po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Nastavnik iz stava 1 člana 140 Zakona, obrazovanje iz člana 142 stav 1 Zakona, je obavezan da stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu. Potrebno je da kandidat ispunjava uslove u pogledu stepena i vrste obrazovanja, propisane Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj: 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 i 4/2021)).

OSTALO: Uz prijavu na konkurs kandidati treba da dostave originale ili overene fotokopije sledećih dokumenata (obavezno): popunjen prijavni formular objavljen na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i da ga zajedno sa potrebnom dokumentacijom dostave školi u roku od osam dana od dana objavljivanja konkursa; diplomu ili uverenje o stečenom odgovarajućem obrazovanju; uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih; kraću biografiju; dokaz o neosuđivanosti za navedena krivična dela, propisana članom 139 stav 1 tačka 3) Zakona; dokaz da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i nije pokrenuta istraga; dokaz da se protiv kandidata ne vodi postupak za zaštitu od diskriminacije; kandidat koji je ranije obavio psihološku proveru sposobnosti za rad sa decom i učenicima, može uz prijavu da dostavi podatke o tome kada je i gde provera izvršena. Psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, vrši nadležna služba za zapošljavanje, pre zaključenja ugovora o radu. Izabrani kandidat je u obavezi da lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstevnoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima, dostavi pre zaključenja ugovora o radu. Fotokopije dokumenata koja nisu overene od nadležnog organa neće se uzimati u obzir. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Popunjen prijavni formular sa odgovarajućim dokazima (dokumentacijom) podnosi se u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa na gorenavedenu adresu, sa naznakom: „Za konkurs“. Kontakt lice za informacije Suzana Ristić, sekretar škole, telefon: 026/516-021.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA”


Pregledano: 1340 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters