Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vozač sanitetskog vozila u bolničkim ustanovama Puno radno vreme

na ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO u Kladovo (Poslato na 17-11-2021)

Vozač sanitetskog vozila u bolničkim ustanovama

Oglas važi od: 17.11.2021.

ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO
19320 Kladovo, Dunavska 1-3
tel. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com

Vozač sanitetskog vozila u bolničkim ustanovama
u Voznom parku, Odeljenju za tehničke poslove

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat mora da ispunjava i uslove u pogledu stručne spreme / obrazovanja: završeno srednje obrazovanje – srednja saobraćajna škola odgovarajućeg smera, III–IV SSS (vozač motornih vozila); vozačka dozvola B kategorije. Rad u smenama. Opis poslova: utvrđen Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih meta Zdravstvenog centra Kladovo.

OSTALO: Zainteresovani kandidati uz zahtev podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o završenoj školi; overenu fotokopiju uverenja o završenoj školi; overenu fotokopiju vozačke dozvole B kategorije; dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje suda); uverenje da nisu osuđivani za krivična dela koja ih čine nepodobnim za rad u zdravstvenoj ustanovi (uverenje iz policijske uprave ili policijske stanice). Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u listu „Poslovi“. Odluka o izboru kandidata biće doneta u roku od 30 (trideset) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije. Prijavom na oglas prijavljeni kandidat daje saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podacima rukuje i podatke obrađuje Odljenje za pravne, kadrovske i opšte poslove Zdravstvenog centra Kladovo. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija, koje su od važnosti za donošenje odluke o prijemu. Konačnu odluku o izboru kandidata donosi v. d. direktora. Prijave se podnose lično ili putem pošte na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove ___“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.Skoro postavljeni poslovi ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO


Pregledano: 339 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters