Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik za užu naučnu oblast Telekomunikacije i i obrada signala Puno radno vreme

na FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA u Novi Sad (Poslato na 17-11-2021)

Nastavnik za užu naučnu oblast Telekomunikacije i i obrada signala

Oglas važi od: 17.11.2021.

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
21000 Novi Sad
Trg Dositeja Obradovića 6
tel. 021/485-2427

Nastavnik za užu naučnu oblast Telekomunikacije i i obrada signala
u zvanju vanrednog profesora na određeno vreme od 5 godina ili redovnog profesora na neodređeno vreme

USLOVI: završene doktorske studije, odnosno stečen naučni stepen doktora nauka, odnosno odbranjena doktorska disertacija iz oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, da je prethodne stepene studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8), odnosno da ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, kao i uslovi propisani članom 74 Zakona o visokom obrazovanju, članom 143 Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 14 Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu i članovima 2 i 3 Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

OSTALO: Priložiti: 1. prijavu za zasnivanje radnog odnosa i izbor u zvanje (navesti zvanje, precizan naziv uže oblasti i datum objavljivanja konkursa); 2. kraću biografiju sa bibliografijom (spisak radova); 3. overene fotokopije diploma i dodataka diplomama sa svih nivoa studija; za diplome stečene u inostranstvu potrebno je priložiti dokaz o priznavanju strane visokoškolske isprave; 4. fotokopiranu ili očitanu ličnu kartu; 5. potvrdu o oceni rezultata pedagoškog rada – mišljenje studenata, ukoliko kandidat poseduje pedagoško iskustvo; 6. potvrdu iz MUP-a da kandidat nije pravosnažno osuđivan za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi; 7. fotokopije objavljenih naučnih, odnosno stručnih radova u naučnim časopisima, zbornicima ili saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima, odnosno priznatih umetničkih ostvarenja, originalnih stručnih ostvarenja (projekata, studija, patenata, originalnih metoda i sl.). objavljenih udžbenika, monografija, praktikuma ili zbirki zadataka, za užu naučnu, umetničku, odnosno stručnu oblast za koju se bira; 8. dokaze o rukovođenju ili učešću u naučnim, odnosno umetničkim projektima, ostvarenim rezultatima u razvoju naučno-nastavnog podmlatka na fakultetu, učešću u završnim radovima na specijalističkim, master i doktorskim akademskim studijama; 9. popunjen elektronski obrazac: Referat komisije o kandidatima za izbor u zvanje nastavnika-UNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf na sajtu Univerziteta u Novom Sadu: 10. https: //www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/javnost-rada-/dokumenti/aktiuns/category/45-izbor-u-zvanje. Kandidat isti treba da pošalje ne e-mail: opstaftn@uns.ac.rs, i to u roku predviđenom za prijavu kandidata. Za svaku odrednicu koju kandidat ispunjava neophodno je priložiti dokaz u formi odluke, rešenja, potvrde i sl. Za članstvo u udruženjima, odborima, organima upravljanja i sl., neophodno je dostaviti potvrdu nadležnih institucija ili navesti link sa sajta institucije na kom se jasno vidi kandidatovo učešće u radu. Za članstvo u komisijama za izbore u zvanja, neophodno je dostaviti rešenje o imenovanju komisije. Za učešće u programskim i organizacionim odborima skupova, neophodno je dostaviti potvrdu o učešću ili navesti link sa sajta institucije na kom se jasno vidi kandidatovo učešće u radu. Za izbor u zvanje redovnog profesora, kao dokaze o citiranosti obavezno je dostaviti potvrdu Matice srpske, pored koje kandidat može dostaviti i druge dokaze (naučne radove u kojima se vidi citiranost, odštampanu listu citata sa Scopus-a i sl.). Ako je naučni rad koji predstavlja uslov za izbor u zvanje nastavnika u štampi, neophodno je da autor priloži potvrdu uredništva časopisa sa podacima o nazivu članka, autorima i završenom procesu recenziranja. Prijave slati na gore navedenu adresu za svaki konkurs za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, posebno. Komisija će razmatrati samo blagovremene prijave. Odluka o izboru u zvanje stupa na snagu počev od dana stupanja na snagu ugovora o radu. Rok za prijavu kandidata na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.Skoro postavljeni poslovi FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA


Pregledano: 382 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters