Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine specijalista – izabrani lekar za žene Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA VELIKO GRADIŠTE u Veliko Gradište (Poslato na 17-11-2021)

Doktor medicine specijalista – izabrani lekar za žene


Oglas važi od: 17.11.2021.

DOM ZDRAVLjA
VELIKO GRADIŠTE
12220 Veliko Gradište
Vojvode Putnika 28
tel. 012/7160-700
e-mail: domzvg@mts.rs

Doktor medicine specijalista – izabrani lekar za žene
u Odseku za zdravstvenu zaštitu žena

Opis poslova: utvrđeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Veliko Gradište; obavlja specijalističke ginekološke preglede: uzimanje anamneze, pregled dojki, ginekološki pregled i postavljanje dijagnoze, određivanje terapije, davanje uputstva o lečenju, organizuje i sprovodi propisane sistematske, ciljane i skrining preglede; organizuje i sprovodi mere na očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinca i porodice, radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti, prati zdravstveno stanje stanovništva na svom području i osigurava podatke za potrebe zdravstvene statistike, utvrđuje rizike za zdravlje, predlaže i sprovodi mere za njihovo otklanjanje, sprovodi zdrastveno-vaspitne aktivnosti i ostvaruje saradnju sa ključnim pojedincima i organizacijama u zajednici; izdaje naloge za patronažne posete, vodi sve medicinske dokumentacije i evidencije, obavlja ginekološke ultrazvučne preglede, obavlja preglede u savetovalištu za trudnice, utvrđivanje starosti trudnoće, termina porođaja, otvara trudničke knjižice, obavlja specijalističke ginekološke preglede u savetovalištu za kontracepciju: određivanje vrste kontraceptivnih sredstava, daje uputstva o pravilnoj upotrebi, sprovodi zdravstvenu zaštitu određenih kategorija stanovništva, odnosno pacijenata obolelih od bolesti za čiju prevenciju, dijagnostiku i lečenje je specijalizovan. Obavlja i druge poslove predviđene Pravilnikom.

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu, kandidat je dužan da ispunjava i sledeće uslove: završen medicinski fakultet – položen specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva – odobrenje za samostalan rad (licenca ili rešenje o upisu u imenik Lekarske komore). Uz prijavu – molbu (obavezno navesti broj i datum oglasa) kandidati prilažu neoverene kopije sledeće dokumentacije: diploma o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila; uverenje o položenom specijalističkom ispitu; odobrenje za samostalan rad (licenca ili rešenje o upisu u imenik komore); izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime); potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom i imejl-adresom (preko kojih će se vršiti korespondencija – zakazivanje intervjua sa kandidatima) i izjavom da nije osuđivan. O potrebi sprovođenja daljih razgovora sa kandidatima koji se jave na konkurs, a radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu, odlučiće direktor. Kandidati koji ne dođu na intervju neće biti rangirani. Konačnu odluku o izboru kandidata koji će biti primljeni u radni odnos donosi direktor. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Služba za pravne, ekonomsko-finansijske i tehničke poslove Doma zdravlja Veliko Gradište. Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidat koji se prima u radni odnos dužan je da dostavi lekarsko uverenje, dokaz da nije osuđivan (uverenje izdaje MUP) i dokumentaciju prethodno navedenu uz prijavu – molbu, u originalu ili overene fotokopije. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“, internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, na internet stranici Ministarstva zdravlja RS i oglasnoj tabli Doma zdravlja. Prijave na oglas dostavljati u zatvorenim kovertama na pisarnici DZ Veliko Gradište ili putem pošte na gorenavedenu adresu, uz napomenu “Prijava na oglas”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Po završenom konkursu predata dokumenta neće biti vraćena kandidatima. Za bliže informacije možete se obratiti na telefon: 012/7160-700.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA VELIKO GRADIŠTE


Pregledano: 930 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters