Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Čistačica Puno radno vreme

na OŠ „SVETI SAVA“ u Sremska Mitrovica (Poslato na 17-11-2021)

Čistačica

Oglas važi od: 17.11.2021.

OŠ „SVETI SAVA“
Sremska Mitrovica
Despota Brankovića 14
tel. 022/625-011

Čistačica
u matičnoj školi

USLOVI: završeno osnovno obrazovanje. Kandidati uz prijavu podnose: overenu fotokopiju dokaza o završenoj osnovnoj školi; original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu RS (ne starije od 6 meseci), original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, dokaz da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u članu 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (izvod iz kaznene evidencije, nadležna policijska uprava), dokaz o znanju srpskog jezika dostavlja se samo ukoliko odgovarujuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku; izabrani kandidat je dužan da pre potpisivanja ugovora o radu dostavi uverenje da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (pre zaključenja ugovora o radu, ne starije od 6 meseci). Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: www.mpn.gov.rs i uz odštampan i popunjen prijavni formular dostavljaju školi navedene dokaze. Prijave se dostavljaju putem pošte ili lično (kod sekretara škole), u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Za konkursnu komisiju – ne otvarati” na adresu škole. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „SVETI SAVA“


Pregledano: 1502 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters