Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“ u Surdulica (Poslato na 17-11-2021)

Nastavnik...


Oglas važi od: 17.11.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„VUK KARADžIĆ“
17530 Surdulica, Jadranska bb.
tel. 017/815-950

Nastavnik istorije
sa 20% radnog vremena, na određeno vreme

Nastavnik tehnike i tehnologije
sa 60% radnog vremena, na određeno vreme

USLOVI: Kandidat pored opštih uslova propisanih članom 24 Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 139 stav 1 tačke 1, 2, 3, 4 i 5 i članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020) i posebne uslove iz Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova OŠ „Vuk Karadžić” u Surdulici. Kandidati treba: da poseduju odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 140–143 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2018 i 11/2019; da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanja ili davanja mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvđeno diskriminatorno ponašanje; da imaju državljanstvo Republike Srbije; da znaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidati su dužni da popune prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“, na gorenavedenu adresu. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: popunjen i odštampan prijavni formular na zvaničnoj internet stranici MPNTR; overenu kopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju, ne stariju od 6 meseci; dokaz kandidata da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova (originalna ili overena fotokopija potvrde – uverenje odgovarajuće visokoškolske ustanove o broju ostavrenih bodova, odnosno položenim ispitima iz psihologije i pedagogije ili overena kopija uverenja o položenom stručnom ispitu, odnosno ispitu za licencu), za one koji ovo obrazovanje poseduju, za one koji ovo obrazovanje ne poseduju, Zakon shodno članu 142 stav 2 dozvoljava da je ovo obrazovanje nastavnik obavezan da stekne u roku od jedne godine, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu; dokaz iz kaznene evidencije MUP –a (original ili overena fotokopija) ne stariji od šest meseci, da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanja ili davanja mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija), ne starije od 6 meseci; dokaz odgovarajuće visokoškolske ustanove o poznavanju jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad, ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku (original ili overena fotokopija, ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija, ne starije od 6 meseci). Dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, izabrani kandidat će dostaviti pre zaključenja ugovora o radu. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole. Izbor se vrši u skladu sa ZOSOV. U postupku odlučivanja o izboru kandidata, kandidati izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“


Pregledano: 199 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters