Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Čistačica Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“ u Surdulica (Poslato na 17-11-2021)

Čistačica

Oglas važi od: 17.11.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„VUK KARADžIĆ“
17530 Surdulica, Jadranska bb.
tel. 017/815-950

Čistačica

USLOVI: Kandidat pored opštih uslova propisanih članom 24 Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 139 stav 1 tačke 1, 2, 3, 4 i 5 i članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020) i posebne uslove iz Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova OŠ „Vuk Karadžić” u Surdulici. Uz prijavu na konkurs dostaviti: overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju (osnovno obrazovanje); uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju, ne stariju od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju ne stariju od 6 meseci); potvrdu da kandidat nije osuđivan presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanja ili davanja mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvđeno diskriminatorno ponašanje (original ili overena kopija, ne starija od šest meseci); kraću biografiju; da zna srpski jezik. Kandidat koji bude izabran dužan je da pre zaključenja ugovora o radu dostavi uverenje o psihičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima, ne starije od 6 meseci. Kandidat popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete. Prijave na konkurs sa potrebnim dokumentima, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom, dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa uu publikaciji „Poslovi“, na gorenavedenu adresu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Konkurs sprovodi konkursna komisija imenovana od strane direktora škole.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“


Pregledano: 57 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters