Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik fizike Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“ u Surdulica (Poslato na 17-11-2021)

Nastavnik fizike


Oglas važi od: 17.11.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„VUK KARADžIĆ“
17530 Surdulica, Jadranska bb.
tel. 017/815-950

Nastavnik fizike
sa 80% radnog vremena

USLOVI: Kandidat pored opštih uslova propisanih članom 24 Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 139 stav 1 tačke 1, 2, 3, 4 i 5 i članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr.zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020) i posebne uslove iz Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova OŠ „Vuk Karadžić” u Surdulici. Kandidati treba: da poseduju odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 140–143 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2018 i 11/2019; da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanja ili davanja mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da imaju državljanstvo Republike Srbije; da znaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidati su dužni da popune prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“, lično ili poštom, na gorenavedenu adresu. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: popunjen i odštampan prijavni formular na zvaničnoj internet stranici MPNTR; overenu kopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju, ne starije od 6 meseci; dokaz kandidata da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova (originalna ili overena fotokopija potvrde – uverenje odgovarajuće visokoškolske ustanove o broju ostavrenih bodova, odnosno položenim ispitima iz psihologije i pedagodije ili overena kopija uverenja o položenom stručnom ispitu, odnosno ispitu za licencu), za one koji ovo obrazovanje poseduju, za one koji ovo obrazovanje ne poseduju, Zakon shodno članu 142 stav 2 dozvoljava da je ovo obrazovanje nastavnik obavezan da stekne u roku od jedne godine, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu; dokaz iz kaznene evidencije MUP-a (original ili overena fotokopija, ne starija od 6 meseci) da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanja ili davanja mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvđeno diskriminatorno ponašanje; uverenje o državljanstvu original ili overena kopija, ne starije od 6 meseci; dokaz odgovarajuće visokoškolske ustanove o poznavanju jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad, ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku (original ili overena fotokopija, ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija), ne starije od 6 meseci; dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, izabrani kandidat će dostaviti pre zaključenja ugovora o radu. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole. Izbor se vrši u skladu sa ZOSOV-om. U postupku odlučivanja o izboru kandidata, kandidati izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološkuu procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“


Pregledano: 127 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters