Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Strukovni viši medicinski tehničar opšteg smera Puno radno vreme

na UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC u Kragujevac (Poslato na 17-11-2021)

Strukovni viši medicinski tehničar opšteg smera

Oglas važi od: 17.11.2021.

UNIVERZITETSKI KLINIČKI
CENTAR KRAGUJEVAC
34000 Kragujevac, Zmaj Jovina 30
tel. 034/505-273

Strukovni viši medicinski tehničar opšteg smera
više ili visoko obrazovanje, za potrebe Centra za grudnu hirurgiju, na određeno vreme od 12 meseci, probni rad od 3 meseca

USLOVI: opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US i 113/17, 95/18) i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac. Poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa je: radno iskustvo u navedenoj organizacionoj jedinici zdravstvene ustanove u tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj kopiji sledeća dokumenta: diploma o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila; uverenje o položenom stručnom ispitu odgovarajućeg profila; uverenje o državljanstvu RS; izvod iz matične knjige rođenih; izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime); kratka biografija sa adresom, kontakt telefonom, imejl-adresom; kao dokaz radnog iskustva kandidati treba da dostave dokaz/potvrdu o radnom stažu u struci od strane nadležne službe ustanove na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Prilikom zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan da dostavi: lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos; dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (uverenje nadležnog suda); uverenje da kandidat nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nepodobnim za rad u zdravstvenoj ustanovi (uverenje nadležne policijske uprave ili policijske stanice); dozvolu za rad – licencu koju je izdala nadležna komora (ako je kandidat u radnom odnosu) ili rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu) za radno mesto. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi gorenavedene dokumente u zahtevanom roku, sa njim se neće zasnovati radni odnos. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Univerzitetsko klinički centar Kragujevac. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Konačni rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac (www.kc-kg.rs). Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije. Telefon za kontakt: 034/505-273. Prijave se podnose lično, u zatvorenoj koverti, preko pisarnice Kliničkog centra Kragujevac ili putem pošte na adresu: Univerzitetski klinički centar Kragujevac, Zmaj Jovina 30, 34000 Kragujevac. Obavezno naznačiti za koje se radno mesto konkuriše: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto ___ (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)“.Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC


Pregledano: 401 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters