Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik računarstva i informatike Puno radno vreme

na GIMNAZIJA RAŠKA u Raška (Poslato na 17-11-2021)

Nastavnik računarstva i informatike


Oglas važi od: 17.11.2021.

GIMNAZIJA RAŠKA
36350 Raška, Miluna Ivanovića 2
tel. 036/736-043

Nastavnik računarstva i informatike
sa 55% radnog vremena

USLOVI: Kandidat mora da ispunjava uslove za prijem u radni odnos propisane članovima 139, 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i članovima 17 i 19 Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Gimnazije u Raški br. 326/4 od 15.09.2021; odgovarajući stepen stručne spreme, određenog zanimanja prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 i 7/2019, 2/2020, 3/2020 i 1/2021) i članu 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vapitanja: (1) profesor informatike, odnosno diplomirani informatičar; (2) profesor matematike, odnosno diplomirani matematičar, smer računarstvo i informatika; (3) diplomirani inženjer elektrotehnike, svi smerovi osim energetskog; (4) diplomirani inženjer elektronike, svi smerovi osim industrijske energetike; (5) diplomirani inženjer za informacione sisteme, odseci za informacione sisteme i informacione sisteme i tehnologije; (6) diplomirani inženjer organizacije za informacione sisteme, odseci za informacione sisteme i informacione sisteme i tehnologije; (7) diplomirani inženjer organizacionih nauka, odseci za informacione sisteme, informacione sisteme i tehnologije, odsek za upravljanje kvalitetom; (8) diplomirani inženjer informatike, odnosno diplomirani inženjer računarstva; (9) diplomirani ekonomist, smerovi: kibernetsko-organizacioni, ekonomska statistika i informatika, ekonomska statistika i kibernetika, statistika i informatika ili statistika, informatika i kvantna ekonomija; (10) diplomirani informatičar; (11) diplomirani informatičar – poslovna informatika; (12) diplomirani informatičar – profesor informatike; (13) diplomirani informatičar – master; (14) diplomirani profesor informatike – master; (15) diplomirani informatičar – master poslovne informatike; (16) diplomirani inženjer organizacionih nauka – master, studijski program Informacioni sistemi i tehnologije; (17) master matematičar; (18) master informatičar; (19) master inženjer elektrotehnike i računarstva; (20) master inženjer informacionih tehnologija; (21) master inženjer organizacionih nauka (studijski program Informacioni sistemi i tehnologije ili Softversko inženjerstvo i računarske nauke); (22) master profesor informatike i matematike; (23) master inženjer softvera; (24) master inženjer informacionih tehnologija i sistema; (25) master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet). Lica iz stava 1 ove tačke koja su stekla akademsko zvanje master, moraju imati, u okviru završenih studija, položeno najmanje pet informatičkih predmeta (od toga najmanje jedan iz oblasti Programiranje i najmanje jedan iz oblasti Objektno orijentisano programiranje) i najmanje tri predmeta iz oblasti Matematika, što dokazuju potvrdom izdatom od strane visokoškolske ustanove. Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz predmeta Računarstvo i informatika može da izvodi i lice koje je steklo akademsko zvanje master, a u okviru završenih studija ima položenih najmanje pet informatičkih predmeta (od toga najmanje jedan iz oblasti Programiranje i najmanje jedan iz oblasti Objektno orijentisano programiranje) i najmanje tri predmeta iz oblasti Matematika. Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz predmeta Računarstvo i informatika može da izvodi i lice koje je na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, savladalo program računarstva i informatike u trajanju od najmanje četiri semestra. Ukoliko škola preuzimanjem ili konkursom ne zasnuje radni odnos sa licem koje ispunjava uslove iz st. 1, 3 i 4 ove tačke, nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada za predmet Računarstvo i informatika mogu da izvode i lica koja su stekla stručni naziv strukovni specijalista, ako u okviru završenih studija imaju položeno najmanje pet informatičkih predmeta (od toga najmanje jedan iz oblasti Programiranje i najmanje jedan iz oblasti Objektno orijentisano programiranje) i najmanje dva predmeta iz jedne ili dve sledeće oblasti – Matematika ili Teorijsko računarstvo. Ispunjenost uslova iz st. 3–5 ove tačke utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja, na osnovu nastavnog plana i programa studija, odnosno studijskog programa. Kandidat treba i: da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorsko ponašanje; da je državljanin Republike Srbije; da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina na visiokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova, u skladu sa članom 142 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Kandidat koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, smatra se da ima obrazovanje iz člana 142 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a kandidat koji nema obrazovanje iz člana 142 stav 1 obavezan je da stekne ovo obrazovanje u roku od jedne godine, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu; da zna srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz prijavu kandidat treba da priloži: prijavni formular koji populjava na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji štampa i isti prilaže sa dokumentacijo; uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o neosuđivanosti; diplomu ili uverenje o stečenoj stručnoj spremi; potvrdu odgovarajuće visokoškolske ustanove da je položio ispit iz srpskog jezika(samo za kandidate koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku). Dokaze o ispunjenosti uslova u pogledu psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti kandidat koji bude izabran dostavlja pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave dostaviti na adresu: Gimnazija, Miluna Ivanovića 2, 36350 Raška, lično ili poštom. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na telefon: 036/736-043.


Pregledano: 298 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters