Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na SREDNjA ŠKOLA „KRALjICA JELENA” u Raška (Poslato na 17-11-2021)

Nastavnik...


Oglas važi od: 17.11.2021.

SREDNjA ŠKOLA
„KRALjICA JELENA”
36350 Raška, Omladinski centar bb.

Nastavnik fizičkog vaspitanja
sa 80% radnog vremena

Nastavnik ekonomske grupe predmeta

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i to: da imaju odgovarajuće obrazovanje: za radno mesto nastavnika fizičkog vaspitanja – odgovarajuće obrazovanje propisano članom 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Službeni glasnik – Prosvetni glasnik”, br 8/15, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-II, 13/2018 i 7/2019, 220, 14/20, 15/20 i 1/21); za radno mesto nastavnika ekonomske grupe predmeta – odgovarajuće obrazovanje propisano članom 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Ekonomija, pravo i administracija („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019, 9/2019, 2/2000 i 1/2021); da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da imaju državljanstvo Republike Srbije; da znaju srpski jezik i jezik na kojem ostvaruju obrazovno-vaspitni rad. Uz prijavni formular koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave se podnose lično u sekretarijatu škole ili putem pošte na adresu škole: Srednja škola „Kraljica Jelena“, Omladinski centar bb, Raška 36350. Uz prijavu potrebno je dostaviti: biografiju, izvod iz matične knjige rođenih, overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, uverenje o neosuđivanosti izdato od strane MUP-a Republike Srbije i uverenje o državljanstvu. Fotokopije dokumenata moraju biti overene. Originali uverenja ne smeju biti stariji od 6 meseci. Dokaz da kandidat ima odgovarajuću psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima podnosi se pre zaključenja ugovora o radu. Znanje srpskog jezika kandidat dokazuje diplomom o stečenom obrazovanju. Konkurs će biti objavljen u oglasnoj publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA ŠKOLA „KRALjICA JELENA”


Pregledano: 493 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters