Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pomoćni radnik Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“ u Lebane (Poslato na 17-11-2021)

Pomoćni radnik


Oglas važi od: 17.11.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„VUK KARADžIĆ“
16230 Lebane, 19. avgust 3
tel. 016/846-292

Pomoćni radnik

USLOVI: Pored opštih uslova propisanih čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“ br. 88/17, 27/2018, 10/19 i 6/20), kandidat treba da ima diplomu o završenom osnovnom obrazovanju. Kandidat treba da ima: psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da je državljanin Republike Srbije. Kandidat popunjava prijavni formular skinut sa zvanične stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i uz odštampan, popunjen i potpisan formular koji je obavezan dostavlja i svoju prijavu po konkursu. Uz prijavu dostaviti: overenu fotokopiju diplome ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi; uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci ili overenu fotokopiju; izvod iz matične knjige rođenih, original ili overenu fotokopiju; uverenje iz osnovnog suda i uverenje iz MUP-a. Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Škola nije u obavezi da vraća konkursnu dokumentaciju. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati preporučeno poštom na adresu: Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Lebane, 19. avgusta br. 3, 16230 Lebane, ili predati lično u sekretarijatu škole, sa naznakom “Za konkurs – konkursnoj komisiji škole”, radnim danima od 08 do 13 časova, telefon: 016/846-292. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir. Prijave slati na adresu: Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Lebane, 19. avgust 3, 16230 Lebane.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“


Pregledano: 61 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters