Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik fizike Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „ĐURA JAKŠIĆ“ u Turekovac (Poslato na 17-11-2021)

Nastavnik fizike


Oglas važi od: 17.11.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„ĐURA JAKŠIĆ“
16231 Turekovac, Turekovac
tel. 016/796-672

Nastavnik fizike
sa 60% radnog vremena, za rad u Centralnoj školi u Turekovcu i Izdvojenom odeljenju u Belanovcu

USLOVI: Uslovi za prijem u radni odnos, određeni članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni i 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020) i čl. 17 i 19 Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Osnovnoj školi „Đura Jakšić” Turekovac del.br. 653/21 od 15.09.2021. godine su sledeći: 1. odgovarajuće obrazovanje iz člana 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odnosno visoko obrazovanje stečeno: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, speciljalističke akademske studije), i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovoarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovoarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka, pod uslovom da su završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovoarajući predmet, odnosno grupu predmeta; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje, do 10. septembra 2005. godine; 2. psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidat je dužan da popuni prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji u štampanoj formi dostavlja školi. Uz prijavni formular kandidat je dužan da dostavi sledeću dokumentaciju: original ili overenu fotokopiju diplome; original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih (na novom obrascu); original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu (ne starije od 6 meseci); izvod iz kaznene evidencije policijske uprave, kao dokaz o neosuđivanosti. Pre zaključenja ugovora o radu izabrani kandidat dostavlja lekarsko uverenje. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Informacije na tel. br. 016/796-672.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „ĐURA JAKŠIĆ“


Pregledano: 215 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters