Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Stručni saradnik – pedagog škole Puno radno vreme

na GIMNAZIJA ,,STEVAN JAKOVLjEVIĆ“ u Vlasotince (Poslato na 17-11-2021)

Stručni saradnik – pedagog škole


Oglas važi od: 17.11.2021.

GIMNAZIJA
,,STEVAN JAKOVLjEVIĆ“
16210 Vlasotince, M. Mihajlovića bb
tel./faks: 016/875-152, 877-091
gimnazijavl@gmail.com

Stručni saradnik – pedagog škole
sa 50% radnog vremena

USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme. Kandidat pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), mora ispunjavati i posebne uslove za prijem u radni odnos predviđene čl. 139 st. 1 tačke 1, 2, 3, 4 i 5 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020) i to da: 1) ima odgovarajuće obrazovanje propisano čl. 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020 i 1/2021); kandidat treba da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (dokaz pribavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu); da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (srpski jezik) – u obavezi su da dokaz dostave samo oni kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku, a dokazuje se potvrdom odgovarajuće obrazovne ustanove da je kandidat položio ispit iz poznavanja srpskog jezika, original ili overena fotokopija. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom, dostavljaju ustanovi lično, ili poštom na adresu: Gimnazija “Stevan Jakovljević“, Mihajla Mihajlovića bb, 16210 Vlasotince. Uz prijavu na konkurs kandidat prilaže sledeću dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova predviđenih Zakonom, Pravilnikom i ovim konkursom: 1) diplomu o stečenom odgovarajućem obrazovanju, original ili overena fotokopija (lica koja su stekla akademsko zvanje master – diploma osnovnih i akademskih studija; 2) izvod iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave (ne stariji od 6 meseci od dana objavljivanja konkursa), original ili overena fotokopija; 3) uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), original ili overena fotokopija; 4) original ili overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih (na propisanom obrascu sa hologramom, ne starije od 6 meseci). Ukoliko kandidat nije stekao obrazovanje na srpskom jeziku, dostavlja dokaz o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Poželjno je da kandidat uz prijavu priloži i kratak CV. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji NSZ „Poslovi”. Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o radu Gimnazije „Stevan Jakovljević“ - Vlasotince. Komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona, u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati iz prethodnog stava, koji su izabrani u uži izbor, u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste iz prethodnog stava i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Informacije o konkursu mogu se dobiti od sekretara škole, preko telefona: 016/875-152.


Skoro postavljeni poslovi GIMNAZIJA ,,STEVAN JAKOVLjEVIĆ“


Pregledano: 206 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters