Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „JOVAN STERIJA POPOVIĆ“ u Vršac (Poslato na 17-11-2021)

Nastavnik matematike


Oglas važi od: 17.11.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„JOVAN STERIJA POPOVIĆ“
26300 Vršac, Žarka Zrenjanina 114
tel. 013/834-573, 013/834-509

Nastavnik matematike

USLOVI: U radni odnos može da bude primljeno lice koje, pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, ispunjava i posebne uslove propisane odredbom čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 10/2019 i 6/2020), i to: 1) da ima odgovarajuće obrazovanje koje je propisano Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik” br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 i 2/2020): profesor matematike; diplomirani matematičar; diplomirani matematičar za teorijsku matematiku i primene; diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku; diplomirani matematičar-informatičar; profesor matematike i računarstva; diplomirani matematičar za matematiku ekonomije; profesor informatike-matematike; diplomirani matematičar-astronom; diplomirani matematičar-primenjena matematika; diplomirani matematičar-matematika finansija (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije); diplomirani informatičar; master matematičar; master profesor matematike; master profesor matematike i fizike; master profesor matematike i informatike; master profesor matematike i fizike; master profesor matematike i informatike; diplomirani profesor matematike-master; diplomirani matematičar-master; diplomirani inženjer matematike-master (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije); diplomirani matematičar-profesor matematike; diplomirani matematičar-teorijska matematika; diplomirani inženjer matematike (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije); profesor hemije-matematike; profesor geografije-matematike; profesor fizike-matematike; profesor biologije-matematike; profesor matematike-teorijsko usmerenje; profesor matematike-teorijski smer; diplomirani matematičar i informatičar; diplomirani matematičar-mehaničar; lica koja su stekla akademsko zvanje master, odnosno diplomirani-master, treba da imaju završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti matematike ili primenjene matematike (sa položenim ispitom iz predmeta geometrija ili osnovi geometrije) ili dvopredmetne nastave matematike i fizike, odnosno matematike i informatike; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad.

OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete. Potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju školi, i to: dokaz o odgovarajućem obrazovanju (diplomu); dokaz da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorsko ponašanje (uverenje iz MUP-a, ne starije od 6 meseci), dokaz o državljanstvu (uverenje koje nije starije od 6 meseci), dokaz o poznavanju jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad (ukoliko kandidat nije stekao srednje, više ili visoko obrazovanje na srpskom jeziku u obavezi je da dostavi dokaz da je položio ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove) i izvod MKR (sa hologramom). Dokaz o ispunjenosti uslova pod rednim brojem 2 (lekarsko uverenje), kandidat prilaže pre zaključenja ugovora o radu. Dokazi koji se prilažu moraju biti u originalu ili overeni prepisi/fotokopije. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave slati na gore navedenu adresu, sa naznakom „Prijava na konkurs”.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „JOVAN STERIJA POPOVIĆ“


Pregledano: 344 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters