Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Возач санитетског возила Puno radno vreme

na Дом здравља „Дољевац“ u Doljevac (Poslato na 17-11-2021)

Возач санитетског возила

Дом здравља „Дољевац“, Дољевац

На основу члана 7. став 1. тачка 3. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединиица локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС “, бр. 96/2019 и 58/2020-Анекс), члана 21. Статута Дома здравља ‘’Дољевац’’, а у складу са Кадровским планом Министарства здравља број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године, Инструкцијом Министарства здравља број: 120-01-151/2020-02 од 26.08.2021.године и Одлуком директора Дома здравља „Дољевац“ из Дољевца, расписује се:

О Г Л А СЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕСА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМЗБОГ ЗАМЕНЕ ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНОГ ЗАПОСЛЕНОГ ДО ЊЕГОВОГ ПОВРАТКА НА РАДНАЈДУЖЕ ДО 31.12.2021.ГОДИНЕ, за радно место:возач санитетскогвозила – 1 (један) извршилац у Служби за правне, економске – финансијске и техничке послове Дома здравља „ДољевацПоред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Сл. Гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - Одлука УС, 113/2017 и 95/2018-Аутентично тумачење) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и послова Дома здравља ,,Дољевац“ из Дољевца.

Опис послова за наведенарадна места из става 1. овог Огласа је утврђенПравилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и послова Дома здравља „Дољевац“.УСЛОВИ за заснивање радног односа:

- средње образовање;

- испуњеност здравствених услова за рад возача професионалца;

- возачка дозвола ,,Б” категорије.

Кандидат је дужан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

- оригинал или оверену фотокопију дипломе,

- оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству,

- оригинал или оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних (код промене презимена)

- доказ о досадашњем радном искуству (фотокопију радне књижице и уговора о раду),

- фотокопију личне карте/очитану личну карту,

- кратку биографију.

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос на одређено време,због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на раднајдуже до 31.12.2021.године. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и исте обрађује надлежна служба за кадрове у Дому здравља „Дољевац“.

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати непосредно, лично у Дому здравља „Дољевац“, или послати поштом на адресу: Дом здравља „Дољевац“ улица Др Михајла Тимотијевића број 6, 18410 Дољевац, са назнаком „Пријава за конкурс- ВОЗАЧ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА- НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕСА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМЗБОГ ЗАМЕНЕ ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНОГ ЗАПОСЛЕНОГ ДО ЊЕГОВОГ ПОВРАТКА НА РАДНАЈДУЖЕ ДО 31.12.2021.ГОДИНЕ“.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.

ДОМ ЗДРАВЉА “ДОЉЕВАЦ“

ДИРЕКТОРКА

др Весна Златановић Митић

Спец. ургентне медицине и мастер

менаџмента у систему здравствене заштите
Рок важења
25.11.2021.
Захтевани ниво квалификација
Средња школа - III степен (3 година)
Радно искуство у занимању
Није битно
Број извршилаца
1
Место рада
Ниш
Врста радниг односа / ангажовања
Одређено
Напомена
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).


Pregledano: 773 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters