Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine specijalist Puno radno vreme

na INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI “DEDINjE” u Beograd (Poslato na 23-11-2021)

Doktor medicine specijalist...


Oglas važi od: 22.11.2021.

INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE
BOLESTI “DEDINjE”
11000 Beograd, Heroja Milana Tepića 1

Doktor medicine specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije

Doktor medicine specijalista odgovarajuće grane medicine (anesteziologije sa reanimatologijom ili radiologije)

USLOVI: VII/2 ili VIII stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, sa najmanjom prosečnom ocenom 8,00, položen specijalistički ispit, subspecijalistički ispit.

Zainteresovani kandidati podnose sledeća dokumenta: prijavu na konkurs; kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima); overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu; overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju položenog specijalističkog i subspecijalističkog ispita; dokaz o radnom stažu, ukoliko kandidat ima radni staž (kopija radne knjižice, listing iz PIO fonda i drugo); uverenje o državljanstvu.

Opisi poslova za radna mesta su utvrđena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Instituta za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” i kandidatima je dostupan na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove radnim danima od 14 do 15 časova.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično Pisarnici Instituta ili poslati poštom na adresu: Institut za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”, Heroja Milana Tepića 1, 11000 Beograd, sa naznakom “Za konkurs za zapošljavanje”. Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Kandidati, zdravstveni radnici koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima, kao i potvrdu da nisu krivično osuđeni ili pod krivičnom istragom. Tek nakon donošenja navedenih dokumenata moguće je zasnivanje radnog odnosa. Rok za podnošenje prijava ističe 8-og dana od dana objavljivanja Konkursa na internet stranici Instituta, Ministarstva zdravlja RS, Nacionalne službe za zapošljvanje. Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI “DEDINjE”


Pregledano: 176 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters