Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Spremač / spremačica Puno radno vreme

na ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA u Beograd (Poslato na 23-11-2021)

Spremač / spremačica


Oglas važi od: 22.11.2021.

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA
Beograd

Spremač / spremačica
prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge u Odeljenju za tehničke i druge slične poslove, probni rad 1 mesec

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeći uslov: stručna sprema / obrazovanje: osnovno obrazovanje.

Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova u Zavodu, za poslove navedenog radnog mesta, i to: održava higijenu prostorija i opreme u kome se obavlja zdravstvena delatnost; održava higijenu u administrativnim prostorijama;održava higijenu u zajedničkim prostorijama zdravstvene ustanove i okoline zdravstvene ustanove;prikuplja prljav veš sa kreveta bolesnika,presvlači krevete posle otpusta bolesnika;donosi čist i ispeglan veš iz vešeraja;trebuje potrošni materijal za održavanje higijene i vodi računa o njegovoj racionalnoj potrošnji;čisti dvorišta Zavoda, a u zimskim mesecima čisti sneg u dvorištima i objektima Zavoda;nakon završenog radnog vremena dužna je da isključi sve električne aparate, pogasi sva svetla,zaključa sve prostorije i ulazna vrata Zavoda i ostavi ključeve na za to određeno mesto;po potrebi posla i organizacije rada, obavlja poslove perača laboratorijskog posuđa;primenjuje utvrđene procedure u radu;primenjuje propisane mere i utvrđene procedure za bezbedan i zdrav rad;učestvuje u radu komisija ili drugih radnih tela i timova;obavlja poslove kojima je neposredno zadužen radi sprovođenja propisa;po potrebi obavlja i druge poslove u okviru svoje struke, znanja i sposobnosti stečenih radom ili edukacijama.

OSTALO: Kao dokaz o ispunjenosti uslova kandidati su obavezni da uz prijavu dostave: prijavu na oglas sa kratkom biografijom i navedenom adresom i kontakt telefonom (po mogućstvu i elektronsku adresu); fotokopiju svedočanstva o završenom osnovnom obrazovanju; očitanu ličnu kartu; izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko je promenjeno prezime).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas se objavljuje na oglasnoj tabli i internet prezentaciji Zavoda, internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i veb sajtu Ministarstva zdravlja RS.

Prijave se dostavljaju poštom na adresu: Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd, ul. Krunska br. 57, sa naznakom „Za konkurs za zasnivanje radnog odnosa“ i navođenjem radnog mesta za koje se konkuriše. Ukoliko je poslednji dan roka za predaju prijava neradni dan (subota ili nedelja), rok za dostavu prijava se pomera na prvi naredni radni dan. Neblagovoremene prijave, prijave koje ne sadrže zahtevanu dokumentaciju, kao i prijave koje nisu poslate u skladu sa uslovima ovog oglasa, neće biti uzete u razmatranje. Prijavom na oglas kandidati daju svoju saglasnost da Zavod vrši obradu podataka o ličnosti u svrhu izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija, koje mogu biti od važnosti za donošenje odluke o prijemu.
Kandidat koji bude izabran dužan je da pre zasnivanja radnog odnosa dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad na navedenim poslovima. Poželjno je da kandidati dostave i radnu knjižicu, ukoliko poseduju istu (zbog obračuna radnog staža).
Zavod zadržava pravo da raspisani konkurs iz opravdanih razloga poništi, ili da ne izabere ni jednog od prijavljenih kandidata.
Dostavljene fotokopije dokumentacije uz prijavu na oglas, neće biti vraćene kandidatima.
O donetoj odluci biće obavešteni samo kandidati koji su dostavili uredne prijave u skladu sa uslovima ovog oglasa.


Skoro postavljeni poslovi ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA


Pregledano: 77 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters