Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Tehničar investicinog i tehničkog održavanja/održavanja uređaja i opreme Puno radno vreme

na ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA u Beograd (Poslato na 23-11-2021)

Tehničar investicinog i tehničkog održavanja/održavanja uređaja i opreme


Oglas važi od: 22.11.2021.

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA
Beograd

Tehničar investicinog i tehničkog održavanja/održavanja uređaja i opreme
u Odeljenju za tehničke i druge slične poslove, na određeno vreme zbog povećanog obima posla do 6 meseci, probni rad 1 mesec

Opis posla: učestvuje u izradi plana u delu koji se odnosi na investicije i održavanje i učestvuje u njegovoj realizaciji;vrši obilazak, snima i evidentira stanje postojećih objekata i instalacija tehničkih sistema i priprema predlog radova i usluga;organizuje i prati izvođenje radova i popravki na tekućem održavanju objekata;priprema tehničke specifikacije za nabavke;analizira zahteve, definiše projektne zadatke i projektuje ili priprema mere u vezi sa tekućim i investicionim održavanjem;pruža podršku u izradi predmera radova i ugradnje opreme;prati funkcionisanje složenih uređaja i opreme i podešava ih u toku dnevnog rada; održava ažurnom bazu tehničke dokumentacije o objektima, opremi i instalaciji; analizira parametre rada i obavlja dijagnozu uzroka kvarova;predlaže procedure za preventivno i redovno održavanje, kao i za otklanjanje kompleksnih kvarova;obavlja redovnu kontrolu rada tehničkih sistema i kontrolu aktivnosti održavanja;prikuplja potrebne dozvole i saglasnosti;vrši kontrolu i overu građevinskih dnevnika, knjiga i računa izvedenih radova; organizuje prevoz službenim vozilima, za potrebe obavljanja delatnosti Zavoda; kontroliše obezbeđenje imovine i objekata Zavoda; vodi knjigovodstvenu evidenciju osnovnih sredstava, vrši njihovo obeležavanje, vrši zaduživanje i razduživanje osnovnih sredstava u slučaju premeštaja iz jedne u drugu organizacionu jedinicu, priprema popisne liste za potrebe popisnih komisija, vrši potrebna knjiženja osnovnih sredstva nakon izvršenog popisa i donetih odluka organa upravljanja; vodi računa o redovnom servisiranju uređaja i opreme za rad u saradnji sa licem za bezbednost i zdravlje na radu i dr. poslovi u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Zavodu.

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće uslove: stručna sprema / obrazovanje: na osnovnim studijama u oblasti mašinske, građevinske ili elektrotehničke struke, u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na studijama u oblasti mašinske, građevinske ili elektrotehničke struke, u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine ili -srednje obrazovanje mašinske, građevinske ili elektrotehničke struke. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo: znanje rada na računaru; vozačka dozvola B kategorije.

OSTALO: Kao dokaz o ispunjenosti uslova kandidati su obavezni da uz prijavu dostave: prijavu na oglas sa kratkom biografijom i navedenom adresom i kontakt telefonom (po mogućstvu i elektronsku adresu); fotokopiju diplime/svedočanstva o završenom obrazovanju prema navedenim zahtevima; očitanu ličnu kartu; očitanu vozačku dozvolu za B kategoriju; izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko je promenjeno prezime).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas se objavljuje na oglasnoj tabli i internet prezentaciji Zavoda, internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i veb sajtu Ministarstva zdravlja RS.

Prijave se dostavljaju poštom na adresu: Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd, ul. Krunska br. 57, sa naznakom „za konkurs za zasnivanje radnog odnosa“ i navođenjem radnog mesta za koje se konkuriše. Ukoliko je poslednji dan roka za predaju prijava neradni dan (subota ili nedelja), rok za dostavu prijava se pomera na prvi naredni radni dan. Neblagovoremene prijave, prijave koje ne sadrže zahtevanu dokumentaciju, kao i prijave koje nisu poslate u skladu sa uslovima ovog oglasa, neće biti uzete u razmatranje.

Prijavom na oglas kandidati daju svoju saglasnost da Zavod vrši obradu podataka o ličnosti u svrhu izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija, koje mogu biti od važnosti za donošenje odluke o prijemu. Kandidat koji bude izabran dužan je da pre zasnivanja radnog odnosa dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad na navedenim poslovima. Poželjno je da kandidati dostave i radnu knjižicu, ukoliko poseduju istu (zbog obračuna radnog staža). Zavod zadržava pravo da raspisani konkurs iz opravdanih razloga poništi, ili da ne izabere ni jednog od prijavljenih kandidata. Dostavljene fotokopije dokumentacije uz prijavu na oglas, neće biti vraćene kandidatima. O donetoj odluci biće obavešteni samo kandidati koji su dostavili uredne prijave u skladu sa uslovima ovog oglasa.


Skoro postavljeni poslovi ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA


Pregledano: 148 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters