Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE u Beograd (Poslato na 24-11-2021)

Više radnih mesta…

Oglas važi od: 24.11.2021.

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Na osnovu člana 54 Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 i 157/20), člana 9 stav 1 Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“ broj 2/19 i 67/21) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-8874/2021 od 28. septembra 2021. godine, oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto šef Odseka, u zvanju samostalni savetnik
Odsek za javnost rada, sistematizovano
1 izvršilac

Opis poslova: Rukovodi i planira rad Odseka, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih službenika u Odseku i neposredno obrađuje najsloženije predmete iz delokruga Odseka; stara se o pravilnosti izrade akata i analiza iz delokruga Odseka; koordinira pripremu godišnjeg plana i izveštaja o radu Ministarstva kao sastavnog dela godišnjeg plana i izveštaja o radu Vlade; koordinira pripremu informacija o radu Ministarstva za Narodnu skupštinu Republike Srbije; obavlja stručne poslove u postupku izrade strateških dokumenata i akcionih planova iz delokruga Odseka; stara se o pripremi informacija o radu Ministarstva; kontroliše sadržaj i ažurnost podataka na veb prezentaciji i oglasnoj tabli Ministarstva; koordinira izradu i priprema sadržaj prezentacija i publikacija; učestvuje u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Odseku; obavlja i druge poslove po nalogu ministra.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti iz polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Beograd.

2. Radno mesto za promociju aktivnosti Ministarstva, u zvanju savetnik
Odsek za javnost rada, sistematizovano
1 izvršilac

Opis poslova: Sarađuje sa svim unutrašnjim jedinicima Ministarstva radi pripreme informacija za javnost o radu Ministarstva; učestvuje u pripremi plana i programa akcija i aktivnosti promovisanja Ministarstva; sarađuje sa predstavnicima medija i priprema odgovore o aktivnostima Ministarstva na zahteve medija; prati i analizira izveštavanje medija o radu Ministarstva i obaveštava unutrašnje jedinice Ministarstva o objavljenim informacijama; stara se o ažuriranju vesti na veb-prezentaciji i oglasnoj tabli Ministarstva; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti iz polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Beograd.

3. Radno mesto za studijsko-analitičke poslove, u zvanju savetnik
Odsek za javnost rada sistematizovano
1 izvršilac

Opis poslova: Učestvuje u pripremi informacija iz delokruga Odseka; učestvuje u pripremi plana i godišnjeg izveštaja o radu Ministarstva i u vezi sa tim sarađuje sa Generalnim sekretarijatom Vlade; pruža podršku u pripremu informacija o radu Ministarstva za Narodnu skupštinu Republike Srbije; učestvuje u izradi plansko-analitičkih dokumenta i izveštaja; osmišljava vizuelni identitet u cilju elektronske prezentacije akcija iz delokruga Odseka; učestvuje u pripremi informaciju o radu za Narodnu skupštinu; priprema sadržaj na veb prezentaciji i oglasnoj tabli Ministarstva; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti iz polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Beograd.

III Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku: Saglasno članu 9 Zakona o državnim službenicima, kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna su sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija. Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određenih kompetencija u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledećih kompetencija u istoj ili narednoj fazi izbornog postupka.

Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta:
1. organizacija i rad državnih organa RS – proveravaće se putem testa (pisano);
2. digitalna pismenost – proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru);
3. poslovna komunikacija – proveravaće se putem simulacije (pisano).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „digitalna pismenost“ (posedovanje znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije „digitalna pismenost“, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija: Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Za radno mesto pod rednim brojem 1:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada rukovođenja (organizaciono ponašanje i upravljanje promenama) – proveravaće se pisano putem simulacije.
2. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi odnosa s javnošću (upravljanje odnosima s javnošću, strategije i kanali komunikacije) – proveravaće se pisano putem simulacije.
3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o elektronskoj upravi, Zakon o planskom sistemu i Uredba o bližim uslovima za izradu i održavanje veb-prezentacije organa) – proveravaće se pisano putem simulacije.

Za radno mesto pod rednim brojem 2:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi odnosa s javnošću (strategije i kanale komunikacije, odnose s medijima) – proveravaće se pisano putem simulacije.
2. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitičkih poslova (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) – proveravaće se pisano putem simulacije.
3. Posebna funkcionalna komptencija za određeno radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o elektronskim medijima i Zakon o javnom informisanju i medijima) – proveravaće se pisano putem simulacije.

Za radno mesto pod rednim brojem 3:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi odnosa s javnošću (strategije i kanale komunikacije) – proveravaće se pisano putem simulacije.
2. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitičkih poslova (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) – proveravaće se pisano putem simulacije.
3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o državnoj upravi) – proveravaće se pisano putem simulacije.
4. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o Vladi) – proveravaće se pisano putem simulacije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kometencija mogu se naći na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs.

Provera ponašajnih kompetencija za radno mesto pod brojem 1: Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet i upravljanje ljudskim resursima) – proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranog na kompetencijama.

Provera ponašajnih kompetencija za radna mesta 2 i 3: Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranog na kompetencijama.

Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za sva izvršilačka radna mesta: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

IV Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave: Prijave na konkurs šalju se poštom na adresu Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd ili se predaju neposredno na pisarnicu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd sa naznakom „Za javni konkurs” ili elektronskim putem na adresu: kadrovi.mduls@mduls.gov.rs.

V Lica zadužena za davanje obaveštenja o konkursu: Tatjana Jovanović i Verica Jadžić, tel: 011/2686-855 od 9.00 do 13.00 časova.

VI Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je kandidat punoletan; da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VIII Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, Beograd.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

IX Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu), original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).

Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena: Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16 i 95/18 – dr. propis) propisano je, između ostalog, da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to nephodno za odlučivanje u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicima sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Potrebno je da kandidat u delu Izjava* u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

X Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.

Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Ministarstva.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, koja se razlikuju u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci iz radnih mesta na koja konkurišu.

XI Vrsta radnog odnosa: Za sva radna mesta radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.

XII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 13. decembra 2021. godine.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija obaviće se u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati „Srbija“ Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2 (istočno krilo). Intervju sa Konkursnom komisijom obaviće se u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Kandidati će o datumu, mestu i vremenu sprovođenja svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili imejl-adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

Napomene: Kao državni službenik na izvršilačko radno mesto, može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci. Državni službenik na probnom radu koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao ministar državne uprave i lokalne samouprave.

Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji (www.mduls.gov.rs) i oglasnoj tabli Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs), na portalu e-Uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.Pregledano: 100 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters