Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Voditelj slučaja Puno radno vreme

na CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VELIKO GRADIŠTE I GOLUBAC u Veliko Gradište (Poslato na 24-11-2021)

Voditelj slučaja


Oglas važi od: 24.11.2021.

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
VELIKO GRADIŠTE I GOLUBAC
12220 Veliko Gradište
Sarajevska 2

Voditelj slučaja
na određeno vreme do povratka radnika sa bolovanja

USLOVI: da je kandidat državljanin Republike Srbije; da je stekao visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine neke od sledećih struka: diplomirani psiholog; diplomirani pedagog; diplomirani specijalni pedagog; diplomirani socijalni radnik; da nije pravnosnažno osuđen za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv života i tela, protiv sloboda i prava čoveka i građanina, protiv prava po osnovu rada, protiv časti i ugleda, protiv polne slobode, protiv braka i porodice, protiv službene dužnosti, kao i protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije.

OSTALO: Uz prijavu na konkurs kandidat prilaže: radnu biografiju; fotokopiju lične karte, odnosno očitane podatke sa elektronske lične karte; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci od dana objavljivanja oglasa); original ili overenu fotokopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju jedne od gore navedenih struka; dokaz o radnom iskustvu u struci; uverenje da nije osuđivan. Svi dokazi prilažu se u originalu ili u overenoj fotokopiji. Izabrani kandidat dužan je da dostavi lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos, kao i uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivična dela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova voditelja slučaja. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od od dana objavljivanja oglasa u listu „Poslovi”, na oglasnoj tabli i internet stranici Centra za socijalni rad opština Veliko Gradište i Golubac. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa podnose se u zatvorenim kovertama na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Konkurs za voditelja slučaja – rad na određeno vreme do povratka radnika sa bolovanja”. Napomena: neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Pregledano: 647 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters