Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike Puno radno vreme

na OŠ “BORA STANKOVIĆ” u Vranje (Poslato na 24-11-2021)

Nastavnik matematike


Oglas važi od: 24.11.2021.

OŠ “BORA STANKOVIĆ”
17500 Vranje, Tibužde bb.
tel. 017/441-793

Nastavnik matematike

USLOVI: Opšti uslovi propisani Zakonom o radu i uslovi predviđeni čl. 139, 140, 142 Zakona osnovama i sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS, br. 88/2017, 27/2018, 10/2019 i 6/2020) i to: 1. da kandidat poseduje odgovarajuće visoko obrazovanje (na studijama drugog stepena, master akademske studije, master strukovne, specijalističke, master studije) ili obrazovanje stečeno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine. 2. psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima, 3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju u najmanje od tri meseca kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje i davanje mita; za krivična dela protiv polne slobode, protiv saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 4. državljanstvo Republike Srbije, 5. da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi kojima se dokazuje ispunjenost uslova: 1. prijavni formular (kandidat popunjava formular na zvaničnoj interenet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnologije razvoja RS i zajedno sa ostalom dokumentacijom dostavlja školi), 2. biografija, 3. original ili kopija diplome (ne starije od 6 meseci), 4. izvod iz matične knjige (original ili overena kopija), 5. dokaz da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju u najmanje od tri meseca kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuća za krivična dela primanje i davanje mita; za krivična dela protiv polne slobode, protiv saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (izvod iz kaznene evidencije MUP-a Srbije, original ili overena kopija ne starija od 6.meseci), 6. odgovarajući dokaz kojim se dokazuje znanje srpskog jezika, shodno članu 141 Zakona o osnovama i sistema obrazovanja i vaspitanja (dostavlja kandidat koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku), 7. lekarsko uverenje dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Prijava na konkurs za kandidata nastavnika matematike”) kandidat može dostaviti lično upravi škole ili poslati na adresu OŠ “Bora Stanković” u Tibuždu bb., 17500 Vranje, u roku od 8 dana od objavljivanja oglasa u publikaciji “Poslovi”. Neblagovremeno podnete prijave i bez potrebne dokumentacije neće se razmatrati. Informacije povodom konkursa mogu se dobiti na telefon: 017/441-793, Dunja Marković, sekretar škole.


Skoro postavljeni poslovi OŠ “BORA STANKOVIĆ”


Pregledano: 1274 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters