Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine izabrani lekar Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA ŽITORAĐA u Žitorađa (Poslato na 24-11-2021)

Doktor medicine izabrani lekar


Oglas važi od: 24.11.2021.

DOM ZDRAVLjA ŽITORAĐA
18412 Žitorađa, Topličkih heroja 55
tel. 027/8362-025

Doktor medicine izabrani lekar
u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, na određeno vreme radi zamene odsutnog izabranog lekara, do njegovog povratka sa specijalizacije

USLOVI: visoko obrazovanje: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazobanje počev od septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do septembra 2005. godine; položen stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.

OSTALO: Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji sledeća dokumenta: diploma o završenom medicinskom fakultetu, uverenje o položenom stručnom ispitu, licenca ili rešenje o upisu u Lekarsku komoru Srbije, fotokopija radne knjižice ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu; radna biografija sa adresom, kontakt telefonom, imejl-adresom. Kandidat koji bude izabran, pre zaključivanja ugovora o radu dužan je da dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad na navedenim poslovima. Oglas se objavljuje i na veb-stranici Ministarstva zdravlja RS (www.zdravlje.gov.rs), kao i na veb-stranici Doma zdravlja Žitorađa. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji se jave na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu, o čemu će odlučiti direktor DZ Žitorađa. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije. Prijave se podnose lično ili putem pošte na gore navedenu adresu, sa naznakom „Prijava na oglas“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA ŽITORAĐA


Pregledano: 347 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters