Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Kuvar; Medicinska sestra – vaspitač Puno radno vreme

na PU „DEČIJI OSMEH“ u Surčin (Poslato na 24-11-2021)

Kuvar; Medicinska sestra – vaspitač

Oglas važi od: 24.11.2021.

PU „DEČIJI OSMEH“
Surčin
11271 Beograd, Vojvođanska 448a
tel. 069/1515-600, 065/200-7878

Kuvar

USLOVI: odgovarajuće srednje obrazovanje, IV/III stepen stručne spreme, ugostiteljsko-turistička škola, smer: kulinarstvo. Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i uslove prpisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/18 – dr. zakoni, 10/2019), a to su: 1. odgovarajuće obrazovanje, 2. psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom; 3. da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova pod 1), 3), 4) i 5) su sastavni deo prijave na konkurs, a dokaz pod tačkom 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Uz prijavni formular na konkurs kandidat dostavlja: biografiju (CV), dokaz o odgovarajućem obrazovanju (overenu kopiju diplome), uverenje o neosuđivanosti (original, da nije starije od 6 mesecia), uverenje o državljanstvu (overena kopija ili original, da nije starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih (overena kopija ili original). Dokaz o znanju srpskog jezika, dostavljaju samo kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat koji bude izabran, neposredno pre zaključivanja ugovora o radu. U postupku odlučivanja o izboru servirke konkursna komisija vrši uži izbor kandidata koje upućuje na prethodnu psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Psihološku procenu sposobnosti vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja. Prijave na konkurs mogu se dostaviti putem pošte ili doneti lično na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs za radno mesto _____ (navesti radno mesto za koje se kandidat prijavljuje)“. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u obzir. Dokumenta se po okončanju konkursa ne vraćaju kandidatima.

Medicinska sestra – vaspitač

USLOVI: odgovarajuće srednje obrazovanje – medicinska škola, smer medicinska sestra – vaspitač, odgovarajuće više obrazovanje, odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena – osnovne strukovne studije ili specijalističke strukovne studije na kojima je osposobljena za rad sa decom jaslenog uzrasta – vaspitač. Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i uslove prpisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“ br. 88/2017, 27/18 – dr. zakoni, 10/2019), a to su: 1. odgovarajuće obrazovanje, 2. psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom; 3. da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. državljanstvo Republike Srbije, 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova pod 1), 3), 4) i 5) su sastavni deo prijave na konkurs, a dokaz pod tačkom 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Uz prijavni formular na konkurs kandidat dostavlja: biografiju (CV), dokaz o odgovarajućem obrazovanju (overenu kopiju diplome), uverenje o neosuđivanosti (original, da nije starije od 6 mesecia), uverenje o državljanstvu (overena kopija ili original, da nije starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih (overena kopija ili original). Dokaz o znanju srpskog jezika dostavljaju samo kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat koji bude izabran, neposredno pre zaključivanja ugovora o radu. U postupku odlučivanja o izboru servirke konkursna komisija vrši uži izbor kandidata koje upućuje na prethodnu psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Psihološku procenu sposobnosti vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja. Prijave na konkurs mogu se dostaviti putem pošte ili doneti lično na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs za radno mesto _____ (navesti radno mesto za koje se kandidat prijavljuje)“. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u obzir. Dokumenta se po okončanju konkursa ne vraćaju kandidatima.Skoro postavljeni poslovi PU „DEČIJI OSMEH“


Pregledano: 222 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters