Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Profesor engleskog jezika Puno radno vreme

na EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA u Vranje (Poslato na 24-11-2021)

Profesor engleskog jezika


Oglas važi od: 24.11.2021.

EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA
17500 Vranje, Esperanto bb.

Profesor engleskog jezika
sa 77,78% radnog vremena, na određeno vreme do povratka odsutne zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

USLOVI: 1) stručna sprema: osnovne diplomske studije u trajanju od 4 godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; diplomirani filolog za engleski jezik, master akademske studije - master filolog (osnovne akademske studije, diplomirani profesor, filolog za engleski jezik); 2) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da kandidati nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštenje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim, pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skaldu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da imaju državljanstvo Republike Srbije; 5) da znaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom dostaviti originale ili overene fotokopije sledećih dokumenata: diplomu ili uverenje o stečenom odgovarajućem obrazovanju, uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih, uverenje iz kaznene evidencije. Uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima i decom dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati dostavljaju i prijavni formular sa zvanične stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u obzir. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave slati sa naznakom “Za konkurs”, na adresu škole.


Skoro postavljeni poslovi EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA


Pregledano: 355 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters