Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na OSNOVNI SUD u Vrbas (Poslato na 24-11-2021)

Više radnih mesta...

Oglas važi od: 24.11.2021.

OSNOVNI SUD
21460 Vrbas, Palih boraca 9

Sudijski pomoćnik – viši sudijski saradnik u zvanju samostalni savetnik

Opis poslova: pomaže sudiji u radu, izrađuje nacrte sudskih odluka i proučava pravna pitanja u vezi sa radom sudija u pojedinim predmetima, proučava sudsku praksu i pravnu literaturu, priprema pravne stavove za publikovanje, postupa u parničnim, krivičnim, vanparničnim i izvršnim predmetima u skladu sa procesnim zakonima iz tih materija, vrši i druge poslove samostalno ili pod nadzorom i po uputsvima sudije i predsednika suda.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakltetu, položen pravosudni ispit i najmanje dve godine radnog iskustva u pravnoj struci nakon položenog pravosudnog ispita, rad na računaru i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.

Upisničar u zvanju referent

Opis poslova: vodi pomoćne knjige u skladu sa Sudskim poslovnikom, formira predmete, združuje podneske, predmete i ostala pismena, razvodi predmete i stavlja klauzulu pravnosnažnosti na odluke, vodi evidenciju primljenih, rešenih, nerešenih predmeta i evidenciju odluka koje su izrađene u roku, priprema i iznosi predsedniku veća predmete u kojima je zakazana rasprava, strankama daje na uvid spise i naplaćuje taksu za izdate fotokopije iz spisa predmeta, daje usmena i pismena obaveštenja o spisima na osnovu podataka iz upisnika, pregleda rokove i predmete koji se nalaze u evidenciji i postupa po naredbi sudija, izrađuje statističke izveštaje, obavlja i druge poslove po nalogu predsednika suda ili upravitelja pisarnice.

Uslovi: III ili IV stepen školske spreme društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru, položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.

Administrativno-tehnički poslovi u pisarnici
u zvanju referent

Opis poslova: obrađuje pravnosnažne predmete popunjava “Sk” i “Rb” obrasce, popunjava izveštaje o kazni za poslove odbrane, dostavlja uplatnice i platne naloge strankama za uplatu kazne, troškova postupka i paušala, piše akta izvršnom odeljenju za prinudnu naplatu kazne, troškova postupka i paušala, uvodi novčane kazne, troškove postupka i paušale u kontrolnik prihoda, uvodi uslovne osude u knjigu, združuje dostavnice i povratnice, podneske i druga pismena u predmete, slaže i održava arhivu i iznosi predmete iz arhive, dostavlja naloge na prinudnu naplatu takse, obavlja i druge poslove po nalogu predsednika suda ili upravitelja pisarnice.

Uslovi: IV stepen školske spreme društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru, položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.

Tehničar za informacionu tehničku podršku
u zvanju referent

Opis poslova: obavlja poslove instaliranja i tekućeg održavanja računarske opreme u sudu, vrši instalaciju softverskih aplikacija, samostalno otklanja manje kvarove na delovima računarske opreme, stara se o blagovremenom i preventivnom servisiranju računarske i komunikacione opreme i vodi evidenciju, planira i vrši zamenu potrošnog materijala, pruža tehničku podršku zaposlenima, obavlja poslove evidencije informatičkih resursa suda, stara se o ažuriranju sajta suda, vrši narezivanje i štampanje prezentacionih diskova suda, vrši implementaciju antivurusne zaštite, izrađuje osnove veb-prezentacije i dizajn poslovnog materijala suda, izrađuje statističke izveštaje u elektronskom i papirnom obliku i aktivno učestvuje u kreiranju analitičkih poslova u sudu, prati sprovođenje analitičko-statističkih poslova i implementiranih poslova aplikativnog softvera u sudu, sprovodi obuku zaposlenih za primenu poslovnih aplikacija, i obavlja druge poslove po nalogu predsednika suda.

Uslovi: IV stepen školske spreme društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru, položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.

Faze izbornog postupka i učešće kandidata: Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije, posebne funkcionalne kompetencije, ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom. U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određenih kompetencija u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledećih kompetencija u istoj ili narednoj fazi izbornog postupka.

1. Provera opštih funkcionalnih kompetencija:
- organizacija i rad državnih organa Republike Srbije (provera će se vršiti pisanim putem – test);
- digitalna pismenost (provera će se vršiti rešavanjem zadataka praktičnim radom na računaru);
- poslovna komunikacija (provera će se vršiti pismenom simulacijom).

Napomena: u pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije “digitalna pismenost”, ako kandidat poseduje vaćeži sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasi na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije “digitalna pismenost”, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu “rad na računaru”) dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Provera svake od opštih funkcionalnih kompetencija ne može trajati duže od jednog sata. Kandidati koji su osvojili jedan bod u proveri određene kompetencije, isključuju se iz daljeg izbornog postupka. Informacije o materijalu za pripremu kandidata za proveru opšte funkcionalne kompetencije “organizacija i rad državnih organa Republike Srbije” mogu se naći na internet prezentaciji suda.

2. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Među kandidatima vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija za radno mesto sudijski pomoćnik – viši sudijski saradnik u zvanju samostalni savetnik:
- Posebne funkcionane kompetencije u oblasti rada suda – poznavanje materijalnih i procesnih propisa relevantnih za nadležnost suda – provera će se vršiti pisanim putem – testom.
- Posebne funkcionane kompetencije za radno mesto sudijski pomoćnik – viši sudijski saradnik u zvanju samostalni savetnik – posedovnje znanja i veština za izradu nacrta sudskih odluka i drugih akata – provera će se vršiti pisanim putem – testom.
- Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto sudijski pomoćnik – viši sudijski saradnik u zvanju samostalni savetnik – veštine prezentacije, veštine upravljanja postupkom i veštine izveštavanja u predmetima – provera će se vršiti usmenim putem – razgovorom sa kandidatom.

Među kandidatima vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija za radno mesto upisničar u zvanju referent:
- Posebna funkcionalna kompetencija u oblasti rada sudskih pisarnica – poznavanje propisa relevantih za nadležnost i organizaciju rada suda – provera će se vršiti pisanim putem – testom.
- Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto upisničar u zvanju referent – poznavanje propisa: Sudski poslovnik, Zakon o opštem upravnom postupku i Zakon o državnim službenicima – provera će se vršiti pisanim putem – testom.
- Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto upisničar u zvanju referent – poznavanje podzakonskih akata, internih procedura i drugih akata organa relevantinih za obavljanje poslova radnog mesta upisničar – provera će se vršiti usmenim putem – razgovorom sa kandidatom.

Među kandidatima vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija za radno mesto administrativno-tehnički poslovi u pisarnici u zvanju referent:
- Posebna funkcionalna kompetencija u oblasti rada sudskih pisarnica – poznavanje propisa relevantih za nadležnost i organizaciju rada suda – provera će se vršiti pisanim putem – testom.
- Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto administrativno-tehnički poslovi u pisarnici u zvanju referent: poznavanje propisa, Sudski poslovnik, Zakon o opštem upravnom postupku i Zakon o državnim službenicima – provera će se vršiti pisanim putem – testom.
- Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto administrativno-tehnički poslovi u pisarnici u zvanju referent – poznavanje podzakonskih akata, internih procedura i drugih akata organa relevantinih za obavljanje poslova radnog mesta administrativno-tehnički poslovi u pisarnici – provera će se vršiti usmenim putem – razgovorom sa kandidatom.

Među kandidatima vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija za radno mesto tehničar za informacionu tehničku podršku u zvanju referent:
- Posebna funkcionalna kompetencija u oblasti rada sudskih pisarnica – poznavanje propisa relevantih za nadležnost i organizaciju rada suda – provera će se vršiti pisanim putem – testom.
- Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto tehničar za informacionu tehničku podršku u zvanju referent: – poznavanje propisa; Sudski poslovnik, Zakon o opštem upravnom postupku i Zakon o državnim službenicima – provera će se vršiti pisanim putem – testom.
- Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto tehničar za informacionu tehničku podršku u zvanju referent – poznavanje podzakonskih akata, internih procedura i drugih akata organa relevantinih za obavljanje poslova radnog mesta tehničar za informacionu tehničku podršku – provera će se vršiti usmenim putem – razgovorom sa kandidatom.

Pisani test se sastoji od 15 pitanja sa više ponuđenih odgovora. Kandidati odgovaraju na pitanja zaokruživanjem jednog od ponuđenih odgovora. Vreme za izradu testa je 45 (četrdeset pet) minuta. Kandidat može na svako pitanje dati, odnosno zaokružiti samo jedan odgovor. Svako brisanje ili ispravka datog odgovora smatra se kao netačan odgovor. Ako se kandidat na testu služi nedozvoljenim sredstvima (korišćenje udžbenika, beležaka, mobilnih telefona, prepisivanje i dr.) komisija će udaljiti kandidata sa testa. U tom slučaju smatra se da kandidat nije položio test. Razgovor sa kandidatom zahteva da se u usmenom obliku da predlog rešenja određenog zadatka koji je tipičan za obavljanje poslova radnog mesta. Vreme za pripremu zadatka je 15 (petnaest) minuta. Merila koja će biti korišćena za vrednovanje funkcionalnih kompetencija putem razgovora sa kandidatima su sledeća: stručna zasnovanost, analitičnost, sisematičnost, preciznost i tačnost u navođenju podataka i jasnoća u iznošenju ličnog stava i mišljenja.

3. Provera ponašajnih kompetencija: Provera ponašajnih kompetencija i to: upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet, vršiće se od strane diplomiranog psihologa.

4. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmenim putem).

Vrsta radnog odnosa: Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme u Osnovnom sudu u Vrbasu. Mesto rada: Vrbas, Palih boraca 9c.

Opšti uslovi za rad na radnom mestu: da je učesnik konkursa punoletan državljanin Republike Srbije; da učesniku konkursa nije ranije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa; da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci.

Datum oglašavanja i rok za podnošenje prijava na konkurs: Datum oglašavanja: 24.11.2021. godine. Javni konkurs je oglašen na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Vrbasu, na internet prezenaciji Osnovnog suda u Vrbasu i na internet prezentaciji i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 (osam) dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u publikaciji „Poslovi“. Poslednji dan roka za podnošenje prijava je 02.12.2021. godine.

Prijave na konkurs vrše se na Obrascu prijave koji je dostupan na interent prezentaciji Osnovnog suda u Vrbasu: www.vb.os.sud.rs. Uredno popunjen, odštampan i potpisan Obrazac prijave podnosi se neposredno u Osnovnom sudu u Vrbasu, Palih boraca 9c, kancelarija 52, administrativno-tehničkom sekretaru sudske uprave ili putem pošte na istu adresu, sa naznakom: „Prijava na javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta – Su V-35-69/21“. Svaka prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosioci prijave na konkurs će o dodeljenoj šifri biti obavešteni u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi nazačen za dostavu obaveštenja.

Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli fazu provere posebnih funkcionalnih kompetencija, pre intervjua sa Konkursnom komisijom: biografija; potvrda o dosadašnjem radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo); original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija – dokaz o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; kandidati s položenim pravosudnim ispitom – original ili overenu fotokopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu (za prijave za radno mesto sudijski pomoćnik – viši sudijski saradnik); potvrda da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa izdata od strane državnog organa u kome je učesnik javnog konkursa bio u radnom odnosu; original uverenja da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) meseci, izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, ne starije od šest meseci; 2 primerka obrasca 1 ili 1a – izjava u kojoj se učesnik konkursa opredeljuje da li će sam dostaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njih.

Odredbama člana 9 i člana 103 Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, br. 18/16) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidecncija je: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje o položenom pravosudnom ispitu i uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznzu zatvora od najmanje 6 meseci. Potrebno je da kandidat popuni izjavu (obrazac 1 ili 1a) kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Obrasci 1 i 1a mogu se preuzeti na internet prezentaciji Osnovnog suda u Vrbasu u okviru obaveštenja o konkursu. Popunjene izjave je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze. Državni službenik koji se prijavljuje na konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih donosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen. Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova odnosno opštinskim upravama, kao poverenim posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01.03.2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim sudovima. Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača. Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu, mora biti nostrifikovana.

Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli fazu provere posebnih funkcionalnih kompetencija, pre intervjua sa Konkursnom komisijom, pozivaju se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obavešenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji ne dostave dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se predaju neposredno na napred navedenu adresu suda ili dostavljaju putem pošte na napred navedenu adresu suda, sa naznakom: „Za javni konkurs“.

Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navednenih u obrascu prijave na konukurs, izborni postupak će se sprovesti u prostorijama Osnovnog suda u Vrbasu, Palih boraca 9c. Kandidati će o datumu i vremenu biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili imejl-adrese) koje navedu u svojim obrascima prijave. Izborni postupak će započeti po isteku roka za podnošenje prijava. Kandidati koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili imejl-adrese koje navedu u svojim obrascima prijave).

Lica zadužena za davanje obaveštenja o konkursu: Stoja Pješčić, administrativno-tehnički sekretar Osnovnog suda u Vrbasu, 021/706-477 ili zgrada pravosudnog organa u Vrbasu, Palih boraca 9c, kancelarija br. 52.

Napomene: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom pravosudnom ispitu i uverenje da kandidat nije osuđivan. Zakonom o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS” br. 18/16) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (član 9 st. 3); da u postupku koji se pokrene po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama (član 103 stav 3). Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave konkursna komisija će odbaciti rešenjem. Kao državni službenik na izvršilačkom radnom mestu može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci. Državni službenik na probnom radu koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno veme, a koji nema položen državni stručni ispit, dužan je da položi državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju samo kandidati koji budu izabrani. Shodno članu 9 Zakona o državnim službenicima propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija. Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana rešenjem predsednika Osnovnog suda u Vrbasu. Obaveštavju se učesnici konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika. Osnovni sud u Vrbasu ne vrši diskriminaciju na osnovu rase, boje kože, pola, vere, nacionalnosti i etičkog porekla ili invaliditeta. Konkurencija se zasniva na kvalitetu i otvorena je za sve koji ispunjavaju propisane uslove. Svi izrazi i pojmovi koji su u ovom oglasu izraženi u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola. Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji Osnovnog suda u Vrbasu www.vb.os.sud.rs, na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Vrbasu i na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – “Poslovi”. Obrazac prijave na konkurs za svako radno mesto, može se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Osnovnog suda u Vrbasu: www.vb.os.sud.rs.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNI SUD


Pregledano: 1904 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters