Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik fizičkog vaspitanja Puno radno vreme

na GIMNAZIJA „SAVA ŠUMANOVIĆ“ u Šid (Poslato na 24-11-2021)

Nastavnik fizičkog vaspitanja

Oglas važi od: 24.11.2021.

GIMNAZIJA „SAVA ŠUMANOVIĆ“
22240 Šid, Laze Kostića 2
tel. 022/2712-529

Nastavnik fizičkog vaspitanja
sa 60% norme

USLOVI: Kandidat pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu treba ispunjava i posebne uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to ako: 1) ima odgovarajuće obrazovanje: visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije); na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; profesor fizičkog vaspitanja; diplomirani pedagog fizičke kulture; profesor fizičke kulture; profesor fizičkog vaspitanja – diplomirani trener sa naznakom sportske grane; profesor fizičkog vaspitanja – diplomirani organizator sportske rekreacije; profesor fizičkog vaspitanja – diplomirani kineziterapeut; diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta – master; diplomirani profesor fizičkog vaspitanja kineziterapije – master; master profesor fizičkog vaspitanja i sporta; master profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije; master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet); 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dodatna znanja, ispiti i radno iskustvo: dozvola za rad – licenca.

OSTALO: Dokazi o ispunjavanju uslova: diploma o stečenom odgovarajućem obrazovanju; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci); uverenje o neosuđivanosti (ne starije os 6 meseci); lična biografija (CV). Svi dokazi se prilažu u originalu ili overenoj fotokopiji. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom, dostavljaju ustanovi. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Mirjana Perović, 022/2712-529. Prijave se podnose na gorenavedenu adresu, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Konkurs za prijem u radni odnos“. Konkurs za prijem u radni odnos sprovodi konkursna komisija koju će direktor imenovati posebnim rešenjem. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dostavlja uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnost za rad sa decom i učenicima. Napomena: neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu predloženi svi traženi dokazi biće odbačene zaključkom konkursne komisije.


Skoro postavljeni poslovi GIMNAZIJA „SAVA ŠUMANOVIĆ“


Pregledano: 868 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters