Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Čistačica Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „RAŠKA” u Raška (Poslato na 24-11-2021)

Čistačica


Oglas važi od: 24.11.2021.

OSNOVNA ŠKOLA „RAŠKA”
36350 Raška, Omladinski centar 3

Čistačica

USLOVI: Kandidat za radno mesto radnik na održavanju higijene - čistačica treba da ispunjava sledeće uslove: da ima završeno osnovno obrazovanje (dokaz koji se dostavlja: overena fotokopija diplome/svedočanstva o završenom osnovnom obrazovanju); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje izdato od MUP-a, ne starije od 6 meseci); da ima državljanstvo Republike Srbije (uverenje ne starije od 6 meseci); da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (dokaz koji se dostavlja: overena fotokopija diplome-svedočanstva o završenom osnovnom obrazovanju). Odštampane prijave (prijavni formular se popunjava na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) i potrebnu dokumentaciju poslati na adresu: OŠ „Raška”, Omladinski centar 3, 36350 Raška, ili predati sekretarijatu škole u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, u publikaciji „Poslovi“. Konkurs sprovodi konkursna komisija imenovana od strane direktora škole.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „RAŠKA”


Pregledano: 314 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters