Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Domar – majstor Puno radno vreme

na OŠ “SUTJESKA” u Raška (Poslato na 24-11-2021)

Domar – majstor


Oglas važi od: 24.11.2021.

OŠ “SUTJESKA”
36350 Raška, 27. novembar bb.
tel. 036/250-204

Domar majstor
sa 70% radnog vremena

USLOVI: Kandidat pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl. glasnik RS” br. 113/2017), treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članovima: 139 st. 1 tačka 1, 2, 3, 4 i 5, čl. 140 st. 1 tačka 1 podtačka (1) i (2) i tačka 2 istog člana, čl. 142 st. 1 i st. 2 Zakona o osnovamasistemaobrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 27/2018, 10/2019). Stepen i vrsta obrazovanja moraju biti u skladu sa čl. 3 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS - Prosvetniglasnik” br. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18 i 11/2019. Kandidat treba da ima: državljanstvo Republike Srbije (uverenje o državljanstvu u originalu ili overenoj kopiji); dokaz da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ilidavanjemita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da zna jezik na kome se ostvarujeobrazovno-vaspitni rad (srpski jezik). Kandidat popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a koji se nalazi u delu „Novo na sajtu”, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaškoli. Uz prijavu kandidat dostavlja: overen prepis (kopiju) diplome o završenom obrazovanju; izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija); uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci, original ili overena kopija); dokaz da kandidat nije osuđivan za napred navedena krivična dela; izvod iz kaznene evidencije pribavlja kandidat u Ministarstvu unutrašnjih poslova nadležne policijske uprave; dokaz da kandidat zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad - srpski jezik, u obavezi su da dostave samo oni kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku, a dokazuje se potvrdom odgovarajuće visoko školske ustanove da je kandidat položio ispit iz srpskog jezika. Lekarsko uverenje, kojim se potvrđuje da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, podnosi se pre zaključenja ugovora o radu sa izabranim kandidatom. Pre donošenja odluke o izboru, kandidati koji uđu u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad koju vrši Nacionalna služba za zapošljavanje. Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”, lično ili poštom na adresu: OŠ “Sutjeska” Raška, 35350 Raška. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Za dodatne informacije obratiti se sekretarijatu škole natelefon: 036/250-204.


Pregledano: 394 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters