Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Servirka Puno radno vreme

na OŠ “IVO LOLA RIBAR” u Aleksandrovac (Poslato na 24-11-2021)

Servirka


Oglas važi od: 24.11.2021.

OŠ “IVO LOLA RIBAR”
37230 Aleksandrovac, Kruševačka 16
tel. 037/3552-353

Servirka
na određeno vreme do 31. avgusta 2022. godine

USLOVI: Pored opštih uslova propisanih čl. 24 Zakona o radu („Sl. gl. RS”, br. 24/05, 61/09, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17) u radni odnos može da bude primljeno lice koje ispunjava i uslove propisane čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. gl. RS” br. 88/17, 27/18, 10/19 i 6/20) kao i čl. 27 Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova: 1) posedovanje odgovarajućeg obrazovanja, u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi; 2) posedovanje psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima; 3) posedovanje državljanstva Republike Srbije; 4) znanje srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad; 5) da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje. Dokazi o ispunjenosti napred navedenih uslova, i to iz tačaka 1), 3)–5) su sastavni deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu.

OSTALO: Uz prijavni formular (sa zvanične stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), potrebno je dostaviti školi: overenu fotokopiju ili prepis svedočanstva najmanje II stepen stručne spreme (ne stariju od 6 meseci); uverenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za navedena krivična dela iz čl. 139 st. 1. tačka 3 Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja (original ili overena kopija ne starija od 6 meseci) iz MUP-a; uverenje da protiv lica nije pokrenut krivični postupak, niti da je pokrenuta istraga za navedena krivična dela iz čl. 139 st. 1 tačka 3 Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja iz suda; izvod iz matične knjige rođenih izdat na propisanom obrascu (original ili overena kopija ne starija od 6 meseci); uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija ne starija od 6 meseci). Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima – lekarsko uverenje podnosi se pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave treba poslati na adresu: Kruševačka 16, 37230 Aleksandrovac. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole i putem telefona: 037/3552-353.


Skoro postavljeni poslovi OŠ “IVO LOLA RIBAR”


Pregledano: 936 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters